Opatrenie 20

27-08-2015

VÝZVA NA PREDLOŽENIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE ŠTATÚTOV ANTÉN NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2014 – 2020

27-08-2015

Formulár: ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE ŠTATÚTU ANTÉNY NÁRODNEJ SIETE ROZVOJA VIDIEKA

27-08-2015

Príloha č. 1. k Formuláru - Hodnotenie kvality manažéra – kvalitatívne hodnotenie

27-08-2015

Príloha č. 2. k Formuláru - Hodnotenie kvality navrhovaného akčného plánu (plánu činnosti)

27-08-2015

Príloha č. 3. k Formuláru - Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu