Výzva č. 2013/PRV/27

08.03.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2013/PRV/27

08.03.2013

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie Opatrenie 3.4.1. „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“

08.03.2013

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie Opatrenie 3.4.1. „Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo“