Výzva č. 2009/PRV/14

01-12-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009

10-11-2009

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.1. Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14

19-10-2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007-2013 pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - projekt pre priamy predaj

04-09-2009

Tabuľky