Podopatrenie 6.3

12.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 6.3

Otázka č. 1:
3.1.3 Kritériá pre výber projektov 6.3
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV
Kritérium č.4 - správne to chápeme, že je naplnené vždy? Hodnota štandardného výstupu je daná, tak bude naplnená vždy, nie len 10% jej hodnoty. Alebo kritérium nechápeme správne?
Odpoveď:
Dodržanie/prekročenie štandardného výstupu podniku preukázaného pri podaní ŽoNFP. Preukazuje sa pri podaní žiadosti o platbu pred vyplatením každej poslednej splátky podpory t. j. výstup podniku nesmie klesnúť pod ŠV preukázaný pri ŽoNFP.
Príklad pre MAS_059 Žiar
V schválených kritériách (MP SR - Ing.Bružeňák) pri podopatrní 6.3 máte stanovené bodové rozpätie min. 51 bodov - max. 100 bodov. Schválené kritérium , ktorého sa otázka týka:                 
4. Hodnota štandardného výstupu
Žiadateľ ku dňu podania ŽoNFP dosiahol min. 10 % hodnoty štandardného výstupu zo špeciálnej rastlinnej výroby a/alebo zo živočíšnej výroby
Áno - 10 bodov
Nie – 0 bodov
Maximálny počet bodov je 10.                                     
V tabuľke 32B sú uvedené koeficienty štandardného výstupu.    
V tabuľke 33B sa vykonáva výpočet štandardného výstupu pre podopatrenie 6.3.                                                 
V prílohe 6B, pri tomto kritériu, sa uvádza: Žiadateľ ku dňu podania ŽoNFP dosiahol min. 10% hodnoty štandardného výstupu zo ŠRV/alebo zo živočíšnej výroby.
Príklad:
Príloha 32B - Pšenica mäkká a špaldová = 823 €/ 1 ha x 10% = 82,30€/ 1 ha x počet ha ktoré žiadateľ obhospodaruje. Ak je hodnota vyššia, žiadateľovi prislúcha odpoveď áno a 10 bodov.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ