Schémy pomoci

06.06.2012

Dodatok č. 2 k Schéme štátnej pomoci na podporu diverzifikácie nepoľnohospodárskych činností

(opatrenie 5.3.3.1 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013)
implementované prostredníctvom osi 4 Leader
(číslo schémy : X 370/2010)

06.06.2012

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3. 2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A (opatrenie 5. 3. 3. 2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013) implementované prostredníctvom osi 4 Leader v znení Dodatku č. 2

Číslo schémy: DM – 8/2010

06.06.2012

Dodatok č. 2 k Schéme minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

(opatrenie 5.3.3.2. Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013)
implementované prostredníctvom osi 4 Leader
(číslo schémy: DM – 8/2010)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ