Podopatrenie 7.2

12.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 7.2

Otázka č. 25:
V obci sa nachádza jazero (zberná nádrž), ktoré slúži na zber povrchovej vody, keď prší alebo sa topí sneh. Jazero je umiestnené tak, že voda z komunikácií, z verejných priestranstiev obce steká do jazera. Jazero je v obci už niekoľko desaťročí. Je to prírodné jazero bez stavebných úprav. Za dlhé roky čo vteká doňho voda sa vytvorili nánosy blata a jazero zarastá rastlinami a je ohrozená jeho funkcia. Je potrebné toto jazero upraviť - vyčistiť nánosy a odstrániť rastliny. 
Je odstránenie nánosov z jazera oprávnenou aktivitou v rámci podoopatrenia 7.2
V budúcnosti chce obec prepojiť jazero s odvodňovacím kanálom, ktorý má výpustným objektom pre zadržanú vodu. Prepojenie je však náročné na financie a na schvaľovací proces, preto teraz potrebuje obec nutne vyčistiť jazero, aby nezaplavilo ulice v okolí pri jarných a jesenných dažďoch.
Odpoveď:
V zmysle uvedeného výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V prílohe 6B príručky pre prijímateľa:

Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj nasledovné podmienky (ak relevantné): 
• výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)
Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk), parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky).
Za oprávnený výdavok sa považuje aj tzv. mobiliár: lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov).
• výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd. Podrobnejšie: stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice).
• zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod.
Všeobecná definícia verejného priestranstva je upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za verejné priestranstvo sa považuje priestranstvo v zmysle tohto zákona.
Obec je vo svojich platných všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená (nie však povinná) pojem „verejné priestranstvo“ bližšie definovať a v rámci pojmu „a iný priestor“ vymedziť ďalšie plochy v nadväznosti na lokálne pomery a potreby, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.
Za verejné priestranstvo možno považovať pre účely vydávania zákazov a príkazov v legislatívnej pôsobnosti obce každý priestor, ktorý splňuje súčasne tri nasledujúce podmienky:
- je prístupný všetkým bez obmedzenia (teda prístupný každému bez toho, aby musel prekonávať prekážky)
- slúži na všeobecné užívanie (teda neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by niekoho vylučoval z jeho užívania resp. neexistuje právny dôvod, ktorý by obmedzoval jeho využívanie len pre zúžený okruh osôb alebo len pre určitý účel)
- je ako verejné priestranstvo definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Slová "priestor prístupný bez obmedzení" je nutné definovať tak, že nejde o akékoľvek ľubovoľné priestory, ale že ide o priestranstvá majúce podobný charakter ako námestie, trhovisko, cesty, miestne komunikácie, parky a verejná zeleň.
Obec je vo všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená pojem "verejné priestranstvo" definovať, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.
Vo všeobecnosti môžeme za verejné priestranstvo považovať verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce alebo pozemky, ktoré si obec prenajíma. Verejným priestranstvom na účely zákona nie sú pozemky, ktoré sú síce vo vlastníctve obce, ale obec ich prenajala podľa osobitného zákona. Za verejné priestranstvo je možné považovať aj cintorín, a aj to len v prípade, ak ho má obec definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce pred podaním ŽoNFP, ako verejné priestranstvo. Za verejné priestranstvo nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor). 
Oprávneným výdavkom v rámci aktivity 3 je aj mobiliár/drobný architektonický prvok napr. lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. názvu námestia/parku, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok a pod.), smerníky a ukazovatele (napr. ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), stojan a/alebo prístrešky na bicykle, bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov), hodiny, fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu.
Za verejné priestranstvo nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor).
• výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní  
Oprávnené investície sú drenáže a odvodňovacie kanály. otvorené odtokové kanály, odvodňovacie priekopy, obecné studne.  
Je možné realizovať aj investície do: historických vodohospodárskych diel (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.), historických vodovodov, priehrad, diaľkových rozvodov vody, do miestnych potrubných rozvodov vody, plavebných kanálov
Skutočnosť, či je projekt oprávnený bude 100% zrejmé po podaní a následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.

Otázka č. 24:
Obraciame sa na Vás s otázkami ku oprávnenosti parkovísk a spevnených plôch v obciach, na ktoré sa dopytujú naše členské obce v súvislosti s možnosťou efektívne využiť alokáciu MAS:
Parkoviská sú v oprávnených aktivitách v zmysle prílohy 6B PPP Leader definované v 3 formách
- 1) cesty a chodníky aj vrátane parkovísk  
- 2) parkoviská
- 3) úprava a tvorba verejných priestranstiev - v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, , tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk

 Väčšina našich obcí však nepotrebuje priamo parkovisko v zmysle technických noriem, chcú realizovať odstavné plochy ako miesto určené na parkovanie, buď vyasfaltovaním alebo zatrávňovacími tvárnicami. Malé obce reálne nepotrebujú „klasické“ vyasfaltované parkoviská. 
Konkrétne prípady: 
- Vytvorenie miesta na parkovanie úpravou verejného priestranstva okolo cintorína (iba samotné vytvorenie odstavných plôch zatrávňovačkami a úpravou terénu),
- Úprava verejného priestranstva okolo verejných budov (OcÚ, zdravotné stredisko) – rekonštrukcia existujúcich plôch ako jazdný pruh na ceste, úprava plochy na parkovanie, komunikácia pre peších ako prístup ku verejnej budove, vybudovanie parkoviska pre sanitné vozidlá. 
Odpoveď:
V zmysle uvedeného výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V prílohe 6B príručky pre prijímateľa:
Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj nasledovné podmienky (ak relevantné): 
• výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)
Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk), parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky).
Za oprávnený výdavok sa považuje aj tzv. mobiliár: lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov).
• výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd. Podrobnejšie: stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice).
• zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod.
Všeobecná definícia verejného priestranstva je upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za verejné priestranstvo sa považuje priestranstvo v zmysle tohto zákona.
Obec je vo svojich platných všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená (nie však povinná) pojem „verejné priestranstvo“ bližšie definovať a v rámci pojmu „a iný priestor“ vymedziť ďalšie plochy v nadväznosti na lokálne pomery a potreby, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.
Za verejné priestranstvo možno považovať pre účely vydávania zákazov a príkazov v legislatívnej pôsobnosti obce každý priestor, ktorý splňuje súčasne tri nasledujúce podmienky:
- je prístupný všetkým bez obmedzenia (teda prístupný každému bez toho, aby musel prekonávať prekážky)
- slúži na všeobecné užívanie (teda neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by niekoho vylučoval z jeho užívania resp. neexistuje právny dôvod, ktorý by obmedzoval jeho využívanie len pre zúžený okruh osôb alebo len pre určitý účel)
- je ako verejné priestranstvo definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Slová "priestor prístupný bez obmedzení" je nutné definovať tak, že nejde o akékoľvek ľubovoľné priestory, ale že ide o priestranstvá majúce podobný charakter ako námestie, trhovisko, cesty, miestne komunikácie, parky a verejná zeleň.
Obec je vo všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená pojem "verejné priestranstvo" definovať, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.
Vo všeobecnosti môžeme za verejné priestranstvo považovať verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce alebo pozemky, ktoré si obec prenajíma. Verejným priestranstvom na účely zákona nie sú pozemky, ktoré sú síce vo vlastníctve obce, ale obec ich prenajala podľa osobitného zákona. Za verejné priestranstvo je možné považovať aj cintorín, a aj to len v prípade, ak ho má obec definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce pred podaním ŽoNFP, ako verejné priestranstvo. Za verejné priestranstvo nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor). 
Oprávneným výdavkom v rámci aktivity 3 je aj mobiliár/drobný architektonický prvok napr. lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. názvu námestia/parku, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok a pod.), smerníky a ukazovatele (napr. ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), stojan a/alebo prístrešky na bicykle, bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov), hodiny, fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu.
Za verejné priestranstvo nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor).
• výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní  
Oprávnené investície sú drenáže a odvodňovacie kanály. otvorené odtokové kanály, odvodňovacie priekopy, obecné studne.  
Je možné realizovať aj investície do: historických vodohospodárskych diel (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.), historických vodovodov, priehrad, diaľkových rozvodov vody, do miestnych potrubných rozvodov vody, plavebných kanálov
Skutočnosť, či je projekt oprávnený bude 100% zrejmé po podaní a následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom

Otázka č. 23:
Dobrý deň,
chceli by sme Vás poprosiť o pomoc. Potrebujeme si overiť oprávnenosť výdavkov v rámci podopatrenia 7.2 pri pripravovanom projekte nášho žiadateľa, ktoré sa týka rekonštrukcie chodníkov v obci.
Obec má záujem podať projekt - výstavba nového chodníka po budovu MŠ v jednej časti obce (majú už aj platne stavebne povolenie) a druhá časť projektu by bola rekonštrukcia chodníka v inej časti obce - toto je chýbajúca časť trasy od autobusového nástupišťa po ZŠ. Je oprávnené podať v rámci jedného projektu dva chodníky (1.nový a 2.rekonštrukcia), ktoré nie sú na seba napojené? 
Zároveň sa potrebujeme opýtať, či je s dodávateľom možné podpísať dodatok k zmluve, nakoľko VO prebehlo ešte v minulom roku a ceny prác a dodávok sa menili o oprávnenú infláciu? Budú takéto náklady navýšené v dodatku ako oprávnené?
Odpoveď:
7.2 V zmysle uvedeného výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V prílohe 6B príručky pre prijímateľa:
Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj nasledovné podmienky (ak relevantné): 
• výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)
Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk), parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky).
Za oprávnený výdavok sa považuje aj tzv. mobiliár: lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov).
• výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd. Podrobnejšie: stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice).
• zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod.
Všeobecná definícia verejného priestranstva je upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za verejné priestranstvo sa považuje priestranstvo v zmysle tohto zákona.
Obec je vo svojich platných všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená (nie však povinná) pojem „verejné priestranstvo“ bližšie definovať a v rámci pojmu „a iný priestor“ vymedziť ďalšie plochy v nadväznosti na lokálne pomery a potreby, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.
Za verejné priestranstvo možno považovať pre účely vydávania zákazov a príkazov v legislatívnej pôsobnosti obce každý priestor, ktorý splňuje súčasne tri nasledujúce podmienky:
- je prístupný všetkým bez obmedzenia (teda prístupný každému bez toho, aby musel prekonávať prekážky)
- slúži na všeobecné užívanie (teda neexistuje žiadny právny dôvod, ktorý by niekoho vylučoval z jeho užívania resp. neexistuje právny dôvod, ktorý by obmedzoval jeho využívanie len pre zúžený okruh osôb alebo len pre určitý účel)
- je ako verejné priestranstvo definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce.
Slová "priestor prístupný bez obmedzení" je nutné definovať tak, že nejde o akékoľvek ľubovoľné priestory, ale že ide o priestranstvá majúce podobný charakter ako námestie, trhovisko, cesty, miestne komunikácie, parky a verejná zeleň.
Obec je vo všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená pojem "verejné priestranstvo" definovať, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.
Vo všeobecnosti môžeme za verejné priestranstvo považovať verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce alebo pozemky, ktoré si obec prenajíma. Verejným priestranstvom na účely zákona nie sú pozemky, ktoré sú síce vo vlastníctve obce, ale obec ich prenajala podľa osobitného zákona. Za verejné priestranstvo je možné považovať aj cintorín, a aj to len v prípade, ak ho má obec definovaný alebo určený (lokalizovaný) vo všeobecne záväznom nariadení obce pred podaním ŽoNFP, ako verejné priestranstvo. Za verejné priestranstvo nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor). 
Oprávneným výdavkom v rámci aktivity 3 je aj mobiliár/drobný architektonický prvok napr. lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. názvu námestia/parku, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok a pod.), smerníky a ukazovatele (napr. ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), stojan a/alebo prístrešky na bicykle, bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov), hodiny, fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu.
Za verejné priestranstvo nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor).
• výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní  
Oprávnené investície sú drenáže a odvodňovacie kanály. otvorené odtokové kanály, odvodňovacie priekopy, obecné studne.  
Je možné realizovať aj investície do: historických vodohospodárskych diel (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.), historických vodovodov, priehrad, diaľkových rozvodov vody, do miestnych potrubných rozvodov vody, plavebných kanálov
Skutočnosť, či je projekt oprávnený bude zrejmé po podaní a komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.
2. Na túto otázku nevieme odpovedať, nakoľko nemáme k dispozícii Zmluvu o dielo, či takéto niečo zmluva dovoľuje.

Otázka č. 22:
Dobrý deň, 
v rámci podopatrenia 7.2 by som sa chcela opýtať, či pri rekonštrukcii miestnej komunikácie sú oprávnené aj vjazdy k rodinným domom, ktoré sú tiež na predmetnej parcele vo vlastníctve obce.
Odpoveď:
Dobrý deň, 
posielame reakciu: na túto otázku už bolo odpovedané, www.apa.sk- otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu MAS, (uvedené bolo prerokované telefonicky).

Otázka č. 21:
2. nový obecný most, je v havarijnom stave. (7.2). 
Odpoveď:
Prosíme o bližšiu špecifikáciu, nakoľko nie je z otázky č. 2 zrejmé, či ide o udržiavacie práce alebo o rekonštrukciu. Udržiavacie práce nie sú oprávneným výdavkom

Otázka č. 20:
Vybudovanie námestia v obci (vydlaženie + mobiliár
Odpoveď:
v zmysle uvedeného : výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V prílohe 6B príručky pre prijímateľa : 
• výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. V prípade investícií do miestnych komunikácii, tie budú umožnené len v malom rozsahu a za predpokladu, že prispievajú k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, kde môže zlepšiť prepojenie medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, príp. budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju (napr. k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu a pod.)
Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk), parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky).
Za oprávnený výdavok sa považuje aj tzv. mobiliár: lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov).
• výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd. Podrobnejšie: stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice).
• zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk) a pod.
Všeobecná definícia verejného priestranstva je upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Za verejné priestranstvo sa považuje priestranstvo v zmysle tohto zákona.
Obec je vo svojich platných všeobecne záväzných nariadeniach oprávnená (nie však povinná) pojem „verejné priestranstvo“ bližšie definovať a v rámci pojmu „a iný priestor“ vymedziť ďalšie plochy v nadväznosti na lokálne pomery a potreby, avšak táto definícia musí vychádzať zo zákonného základu.
Oprávneným výdavkom v rámci aktivity 3 je aj mobiliár/drobný architektonický prvok napr. lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. názvu námestia/parku, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok a pod.), smerníky a ukazovatele (napr. ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), stojan a/alebo prístrešky na bicykle, bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov), hodiny, fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu.
Za verejné priestranstvo nie je možné považovať školu, školské zariadenia (škôlky, jasle), areál školy (školský dvor).
• výstavba, rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov, prehlbovanie existujúcich obecných studní  
Oprávnené investície sú drenáže a odvodňovacie kanály. otvorené odtokové kanály, odvodňovacie priekopy, obecné studne.  
Je možné realizovať aj investície do: historických vodohospodárskych diel (tajchy, jarky, nápustné alebo výpustné objekty a pod.), historických vodovodov, priehrad, diaľkových rozvodov vody, do miestnych potrubných rozvodov vody, plavebných kanálov

Otázka č. 19:
chcem sa opýtať, či je v rámci opatrenia 7.2 výzvy MAS, oprávnený projekt - MODERNIZÁCIA ČOV, ktorého predmetom je zníženie energetickej náročnosti čistiarne odpadových vôd realizáciou FVE a reguláciou ovládania dúchadiel, obnova čerpadiel. 

Sú v tejto aktivite nejaké obmedzenia čo sa týka ČOV? Napr. na aký typ sa vzťahuje podpora, od ktorého roku sú ČOV spustené do prevádzky.
Odpoveď:
 V zmysle prílohy 6B Príručky pre prijímateľa sú oprávnené : 
•výstavba, rekonštrukcia, modernizácia, dostavba kanalizácie, vodovodu, alebo čistiarne odpadových vôd. Podrobnejšie: stokové siete (kmeňové stoky, zberače a uličné stoky, výustné stoky a odľahčovacie stoky), čistiarne odpadových vôd, obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice).

Podľa uvedeného áno, fotovoltaika iba v súvislosti s činnosťou ČOV. Nezabudnite však, že žiadny projekt nesmie generovať zisk, tzn., že vyrobená elektrická energia bude spotrebovaná na účely ČOV.

Otázka č. 18:
Ku existujúcej autobusovej zastávke žiadateľ plánuje pripojiť prístrešok s lavičkami, smetný kôš a cca. 5-6 m od nej umiestniť názov obce. 
Nie sme si úplne istí hlavne s tými písmenami (boli by pevne spojené so zemou), ktoré vytvoria názov obce - či by to mohlo byť v rámci projektu oprávnený výdavok.
Odpoveď:
Konkrétnejšie aktivity: miestne komunikácie v dedinách, vidiecke cesty a chodníky (cesty a chodníky aj vrátane parkovísk), parkoviská, priekopy a rigoly (len ak sú súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku), cestné mosty (z ocele, betónu alebo z iného materiálu) spolu s nadjazdami a príjazdami, pešie mosty (lávky pre peších), autobusové prístrešky (autobusové zastávky).
Za oprávnený výdavok sa považuje aj tzv. mobiliár: lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. aj vrátane názvu zastávky, názvu ulice, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok), uvítacie tabule, smerníky a ukazovatele (napr. k obecnému úradu, ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov).
Podľa uvedeného, ak ide o uvítaciu tabuľu a bude v blízkosti autobusovej zástavky, je to možné považovať za oprávnené.

Otázka č. 17:
1. V rámci podopatrenia 7.2 je možné vybudovať parkoviská. Je parkovisko obmedzené nejakou kapacitou parkovacích miest?
2. Čo sa týka vybudovania chodníkov v podopatrení 7.2, je možné vybudovať chodník, ktorý začína pri hlavnej ceste, ale jeho podstatná časť bude ležať v areáli školy? 
Odpoveď:
1. Oprávnenosť je uvedená nasledovne: zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk). 
2. Podľa uvedeného chodník nie (areál školy - nie je verejné priestranstvo)

Otázka č. 16:
Pri 7.2 sú uvedené aktivity ako oprávnené obecné, skupinové a ostatné vodovody lokálneho charakteru, miestne potrubné rozvody teplej vody, súvisiace vodárenské stavby miestneho významu (úpravne vody, čerpacie stanice). 
Je prosím oprávnená modernizácia vlastného zdroja vody - čerpacej stanice - nové čerpadlá, fotovoltaika spolu s rekonštrukciou strechy na predmetnú fotovoltaiku? Rekonštrukcia strechy bude na budove vodárne a elektrická energia bude taktiež využívaná na účely vodárne.
Odpoveď:
Podľa uvedeného áno, fotovoltaika iba v súvislosti s činnosťou čerpacej stanice. 
Nezabudnite však, že žiadny projekt nesmie generovať zisk, tzn., že vyrobená elektrická energia bude spotrebovaná na účely vodárne.

Otázka č. 15:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.2
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
Žiadateľ má záujem postaviť v cintoríne urnový háj. Zároveň by chcel zrekonštruovať chodník, ktorý je v dezolátnom stave, vedúci k domu smútku, po ktorom kráčajú smútiaci a prechádza pohrebné auto. Súčasťou projektu by boli aj smetné nádoby na separovaný zber (sklo, plasty a BRKO), v súčasnosti sa odpad hádže na jednu kopu na zem za stenu, ktorá je v dezolátnom stave a priebežne ho odváža traktor. Všetky tieto aktivity navzájom súvisia, chceme sa len uistiť, že sú oprávnené a je možné podať projekt ako celok.
Odpoveď:
Všetky uvedené zámery sú oprávnené, okrem urnovej steny resp. urnových miest pokiaľ spĺňajú textáciu prílohy 6B Príručky pre prijímateľa- za verejné priestranstvo možno považovať aj cintorín ale len v tom prípade ak sa jedná o verejné priestranstvo,oprávneným výdavkom je aj mobiliár ( drobný architektonický prvok) ako odpadkový kôš, Spevnená plocha (napr. pre chodcov, auto pohrebnej služby) slúžiaca na prístup k domu smútku od najbližšej hlavnej vstupnej brány do objektu cintorína – oprávnené.

Otázka č. 14:
Podopatrenie 7.2: Výstavba asfaltového chodníka - chodník z obecnej zvonice na cintorín
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
Ak budú prispievať k miestnemu ekonomickému rozvoju, k oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti, k zlepšeniu vzhľadu obce, vidiecke cesty a chodníky - teoreticky podľa
uvedeného je oprávnené.

Otázka č. 13:
Je možné v rámci tohto opatrenia realizovať v rámci podania ŽoNFP iba natiahnutie asfaltu na cestu v dvoch vrstvách? 
Cesta sa nachádza v intraviláne obce (vo vlastníctve obce) v novej štvrti, kde sú postavené nové rodinné domy v počte 18 domov.
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu. 
PPA nemá k dispozícii proj.dokumentáciu ani vyjadrenie projektanta,či všetky ostatné prípravné práce sú uskutočnené a žiadateľ si žiada preplatiť len asfaltové pokrytie.

Otázka č. 12:
Jedná sa o podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie: Aktivita - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, autobusových zastávok. 
Obec XY by chcela rekonštruovať miestne chodníky, avšak keď starosta ku nám prišiel na konzultáciu s PD sme identifikovali nasledovný problém. V prílohe som Vám vyznačil úseky chodníka, ktoré by boli realizované z vlastných zdrojov. Vyznačené úseky majú nasledovné rozmery: v prvom prípade sa jedná o 13 m² a v druhom prípade sa jedná o 13,70 m². 
Spomenuté úseky obec nevedela vysporiadať. V súčasnosti tam existuje starý chodník v dezolátnom stave. Aktuálne potrebujem Vaše stanovisko, či je opísaná investícia v takejto forme oprávnená? Obec plánuje vyznačené časti realizovať z vlastných zdrojov súbežne s projektom. Do celkového rozpočtu na tieto úseky náklady nie sú započítavané.
Odpoveď:
Predmetná investícia musí spĺňať podmienky podpory. Nie je možné realizovať projekt na pozemkoch, ku ktorým nemá obec právny titul. Tak ako aj pri miestnych komunikáciách je potrebné sledovať cieľ . Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, projekt musí byť po ukončení funkčný a životaschopný. Súčasťou predkladanej dokumentácie je aj stavebné povolenie a následne aj kolaudačné rozhodnutie.

Otázka č. 11:
Týmto by som Vás chcela požiadať o informáciu, či je v rámci podopatrenia 7.2 oprávnená aktivita Výstavba altánku. 
V opise aktivít (oprávnených činností) projektu takáto možnosť nie je uvedená. Žiadateľ by chcel v rámci oprávnenej činnosti:
- zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, 
vybudovať altánok. Bol by takýto výdavok oprávnený?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu. Podľa nášho názoru by mohlo ísť o oprávnenú aktivitu v prípade verejnej dostupnosti, ak ide o drobný mobiliár.

Otázka č. 10:
Zasielam Vám otázku priamo od p. starostky obce:
1. „V našom prípade sa jedná o opravu cesty na parcele č. xxx/x v časti medzi domami čísla 57 a 52, ktorá ústi do parcely č. yyy/y, kde je umiestnená jedna z tabúľ náučného turistického chodníka obce ABC – je táto oprava cesty oprávnená?

2. Zároveň by sme chceli rekonštrukciu VP na parcele č. zzz/z a v ňom vybudovať prístup k pitnej vode vo forme nejakého parkového umývadla / alebo fontánky a pod...- je toto oprávnené?

3. Zároveň posledná otázka, ak by si p. starostka dala vypracovať PD s dvomi SO (jeden SO by sa týkal MK a druhý SO by sa týkal VP) vedela by uvedený projekt podať v ŽoNFP v 1 žiadosti? Oznamenie / Stavebné povolenie by riešilo obe SO. MAS má zato, že sú obe činnosti oprávnené, len nevieme či ich p. starostka vie podať v 1 žiadosti keď sú oba od seba vzdialene umiestnené, alebo či musí podať 2 ŽoNFP. Samostatne pre každý objekt. 
Odpoveď:
1. Investícia do miestnych komunikácii musí mať jasné odôvodnenie príspevku k miestnemu rozvoju, zrekonštruovaná alebo postavená komunikácia musí spĺňať deklarovaný účel (napojenie na inú cestu, spojenie bodu A s bodom B, a pod.);
Neumožňuje sa umelé rozdeľovanie projektu na etapy, projekt musí byť po ukončení funkčný a životaschopný. Čiastkové rekonštrukcie nie sú oprávnené z dôvodu, že komunikácie musia byť realizované z bodu A do bodu B, aby bol splnený účel a cieľ komunikácie.
- nie je možné jednoznačne odpovedať, nakoľko nevidíme projektovú dokumentáciu.
2. v rámci podop 7.2 zlepšenie vzhľadu obcí – úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí, parkov, aleje, pešie zóny, nábrežia (v prípade, že je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk),Oprávneným výdavkom v rámci aktivity 3 je aj mobiliár/drobný architektonický prvok napr. lavička, odpadkový kôš, kontajner na zeleň/kvetináč, informačné plochy/tabule/vitríny (napr. názvu námestia/parku, umiestnenie mapy obce/okolia/kultúrnych pamiatok a pod.), smerníky a ukazovatele (napr. ku kultúrnej pamiatke, k historickej budove, múzeu, pamätnej izbe, a pod.), stojan a/alebo prístrešky na bicykle, bariéry, zábrany vjazdu, ochranné mreže (napr. na koreň/kmeň stromov), hodiny, fontánka na pitnú vodu/výpustný stojan na pitnú vodu 
3. podľa uvedeného je možné aj v rámci jednej žiadosti alebo aj osobitne.                                                                    

Otázka č. 9:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.2
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
Bola by prosím vás oprávnená rekonštrukcia parkovacích miest v sídliskovej časti obce bez rekonštrukcie cesty, ktorá vedie popri parkovisku? Taktiež samotná rekonštrukcia autobusových zastávok bez ďalších aktivít?
Odpoveď:
7.2 záchytné parkoviská a na zlepšenie vzhľadu obcí- úprava a tvorba verejných priestranstiev, námestí .....v prípade ak je súčasťou takejto investície aj parkovisko v menšom rozsahu, tak sú výdavky oprávnené aj vrátane parkovísk, takisto ak sú parkoviská súčasťou popri realizovanej ceste, resp. chodníku (miestne komunikácie, chodníky, parkoviská), viď: prílohu 6B Príručky pre prijímateľa.

Otázka č. 8:
MAS XY uzatvorila prvé kolo výziev v rámci opatrení 7.2 a 7.4. ku dňu 30.06.2023. Väčšina žiadateľov žiada príspevok do 100 000,00 EUR. Čiže na základe výzvy MAS, prílohy 6B a prílohy 29A žiadatelia zvolili formu:
Jednorazová platba a stanovená metóda výpočtu oprávnených výdavkov – výkaz výmer.
 
1. Stačí mi teda táto relevantná príloha (rozpočet od projektanta ktorý je opečiatkovaný autorizovanou osobou) ktorú mi žiadateľ predloží v žiadosti? Mám od nich ešte niečo iné žiadať?
 
2. Druhá otázka, sa týka žiadateľa, ktorý si chce kúpiť traktor a má cenu stanovenú tak, že oslovili potenciálnych dodávateľov a z tejto ceny urobili PHZ. Je to v tomto prípade v poriadku? 
Odpoveď:
1. V zmysle prílohy 6B predkladá:
Forma a spôsob preukázania splnenia kritéria
• Popis v projekte realizácie (Príloha 2B k príručke pre prijímateľa LEADER)
• Projektová dokumentácia s rozpočtom, originál alebo úradne overená fotokópia overená stavebným úradom, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (listinná forma len v prípade, že dokumentácia je rozsiahlejšieho charakteru). Rozpočet musí byť overený projektantom, alebo inou autoritou. Rozpočet musí mať odčlenené výdavky na tzv. „pomocné“ práce (búracie, príprava staveniska), ak sú oprávnené.

2. Treba postupovať v zmysle prílohy 29A- Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD, jednorázová platba na základe stanovenej metódy výpočtu OV- podľa uvedeného idete jednorázovou platbou,t.z. - 1. Jednorazové platby predstavujú jednu z metód ZVV, kde sa oprávnenosť a hospodárnosť výdavkov posudzuje vopred a to na základe vlastného overovania zo strany PPA a podkladov predložených žiadateľmi oprávnené výdavky sa vypočítavajú na základe vopred stanovenej metódy zo strany žiadateľa, napr. PHZ, cenové ponuky, EKS, katalógy, printscreeny webových stránok vrátane čitateľnej informácie o cenách, odkazy na zmluvy CRZ alebo ukončené zákazky v EKS a pod.
V prípade podopatrenia 6.4, podopatrenia 4.2, podopatrenia 7.2, podopatrenia 7.4, podopatrenia 7.5, podopatrenia 7.6, ktorých celkové výdavky projektu presahujú sumu 100 000 EUR (bez ohľadu na intenzitu pomoci) nebude uplatňovaná jednorazová platba v rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov - žiadateľ/prijímateľ je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo prostredníctvom Usmernenia č.8 Pôdohospodárskej platobnej agentúry k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022.
Podľa uvedeného je to v poriadku.

Otázka č. 7 :
Implementácia stratégie CLLD, dodatočná alokácia, podop. 7.2: Žiadateľ, obec, v rámci podopatrenia 7.2 chce súčasne modernizovať chodník aj miestnu komunikáciu, ktoré sa nachádzajú v rozdielnych častiach obce. Obidva zámery sú v súlade so stratégiou MAS a rozširujú a dopĺňajú existujúcu sieť cyklotrás v obci a území MAS. Chcem sa opýtať, či môže žiadateľ podať ZoNFP na obidve aktivity v rámci jednej žiadosti, alebo má predložiť dve ZoNFP, keďže ide o dva objekty v rôznych častiach obce. V prípade, že žiadateľ má podať dve ZoNPF, môže ich podať v rámci jedného kola výzvy?
Odpoveď:
Podopatrenia 7. obsahujú 1 aktivitu, ktorá zahŕňa všetky oblasti zamerania daného podopatrenia. (viď. systém ITMS 2014+/stratégie CLLD).

Otázka č.6:
Je v opatrení č. 7.2 oprávnený výdavok na stavebný dozor? Ak áno, je % hranica pre oprávnenosť tak, ako sa to uvádza v opatrení č. 7.4 v prílohe 6b, bod 2.2: „Pod výdavkami na prípravné práce sa rozumejú výdavky na poplatky architektom, projektantom, inžinierom a konzultantom súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie (max. 4%), výdavky za stavebný dozor (max. 1%) a výdavky na poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti (max. 8%).“
Odpoveď:
Podľa uvedeného aj stavebný dozor patrí pod 2c v prílohe 6B pre 7.2 je uvedené: všeobecné náklady súvisiace s výdavkami uvedenými v bode a) a v bode b) ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, poplatky za poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane štúdií uskutočniteľnosti. Štúdie uskutočniteľnosti zostávajú oprávnenými aj v prípade, ak sa na základe ich výsledkov nebudú realizovať žiadne výdavky uvedené v bodoch a) a b) – max. do 15% z výšky projektu. Stavebný dozor (max. 1%). 

Otázka č. 5:
3.1.3 Kritériá pre výber projektov 7.2
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV (BODOVACIE KRITÉRIÁ POVINNÉ KRITÉRIÁ) 
Kritérium Pridaná hodnota projektu: V Projekte realizácie uvedie jednoznačný merateľný údaj. Poprosím o bližšie vysvetlenie, prípadne uvedenie príkladov čo sa môže akceptovať zo strany OH.
Odpoveď:
Žiadateľ kritérium spĺňa (odpoveď áno), ak v Projekte realizácie uvedie jednoznačný merateľný údaj, ktorým sa preukáže ako projekt:
- prispieva k rozvoju územia príslušnej MAS v nadväznosti na „Zdôvodnenie výberu“ podopatrenia zo strany MAS v akčnom pláne stratégie CLLD pre príslušne podopatrenie, 
- vytvára pridanú hodnotu pre územie MAS (čo bude výstupom projektu a jeho pridaná hodnota).
PRÍKLAD: 
ZDOVODNENIE VÝBERU PODOPATRENIA 7.2 v STRATEGII MAS: 
Je to oblasť s vysokou mierou nezamestnanosti, rozpočty obcí sú nedostatočné na to, aby zabezpečovali svoj rozvoj z vlastných zdrojov. Zároveň sa jedná o obce s prírodným a kultúrnym bohatstvom, ktoré dáva predpoklad najmä na rozvoj cestovného ruchu, agroturistiky, ktorý je možné podporiť zlepšením malej infraštruktúry, ktorá zvýši kvalitu života obyvateľom a návštevníkom regiónu ako aj zlepší podmienky pre podnikanie. Opatrenie sa zameriava na investičné aktivity na budovanie malej infraštruktúry na podporu ďalšieho rozvoja regiónu.
Implementácia opatrenia rieši identifikované potreby regiónu:
P. č.3.1 - Zvýšenie atraktivity územia skvalitnením drobnej infraštruktúry a skrášlením verejných priestranstiev
P. č.3.2 - Zlepšenie technickej infraštruktúry

PROJEKT: Úprava verejného priestranstva a pešej zóny v obci XY. 
Projekt prispieva k rozvoju územia príslušnej MAS nakoľko rekonštrukciou verejného priestranstva a pešej zóny sa podporí rozvoj cestovného ruchu, zabezpečí sa zvýšenie kvality základných služieb a života obyvateľov obce, návštevníkov a podnikateľov. Zároveň sa projektom rieši aj nadväznosť na slabú stránku územia - nedostatok zelene na verejných priestranstvách, nakoľko súčasťou sú aj výrazné prvky zelenej infraštruktúry . Merateľným údajom, ktorým sa preukazuje splnenie kritéria je: 
 - rekonštrukcia verejného priestranstva v obci XY v nadväznosti na zvýšenie atraktivity obce pre obyvateľov, návštevníkov a podnikateľov. V súčastnosti je verejné priestranstvo v obci v nevyhovujúcom stave nakoľko.......... 
 - prvky zelenej infraštruktúry v rámci verejného priestranstva 
 - rekonštrukcia pešej zóny v obci XY v nadväznosti na zlepšenie vzhľadu obce a oživenie znevýhodnenej vidieckej oblasti
 
Projekt vytvára pridanú hodnotu pre územie MAS XY nasledovnými výstupmi: 
Výstup: verejné priestranstvo
Pridaná hodnota : vytvorí sa priestor na stretávanie sa obyvatel‘stva pri rôznych podujatiach a kultúrnych akciách organizovaných obcou. 
Výstup: prvky zelenej infraštruktúry: 
Pridaná hodnota: Dôjde k ochrane a podpore ekosystémových služieb, nakoľko súčasťou rekonštrukcie budú aj prvky výrazné prvky zelenej infraštruktúry, ktoré v súčasnosti v obci absentovali najmä v centre obce  
Výstup: pešia zóna
Pridaná hodnota: zlepší sa vzhľad obce v nadväznosti na prínos pre ďaľšie obce v území MAS, v prípade spoločnej realizácie kultúrnych podujatí, resp. realizácie projektov spolupráce, vytvoria sa podmienky oddychovej zóny pre návštevníkov a obyvateľov, vytvorí sa voľne prístupný priestor na zmysluplné trávenie voľného času pre všetkých obyvateľov.

Otázka č. 4:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.2
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu je oprávnená v 7.2?  
Odpoveď:
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu nie je oprávnená ani v 7.4 ani v 7.2.

Otázka č. 3:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.2
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
Prosím bližšie špecifikovať pojem: miestne komunikácie na dedinách. Chápem tomu dobre, že miestne komunikácie v mestách sú neoprávnené? 
Odpoveď:
Podľa miesta oprávnenosti realizácie.
(mestá nad 20 000 resp. mestské časti nad 5 000 nie sú oprávnené)

Otázka č. 2:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.2
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
Je v rámci podopatrenia oprávnené realizovať oplotenie cintorína
Odpoveď:
Áno.

Otázka č. 1:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.2
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU
Prosíme o presnú definíciu oprávnenosti ciest a chodníkov v obciach (čo musia splniť, aby boli oprávnené) 
Odpoveď:
Tak ako doteraz, nič sa nezmenilo. 
Všeobecne - verejne dostupné všetkým bez obmedzenia
Potrebné presnejšie špecifikovať otázku

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ