Výzva č. 2013/PRV/28

24.05.2013

AKTUALIZOVANÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013

Číslo výzvy: 2013/PRV/28

29.04.2013

Príloha č. 1 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

PROJEKT REALIZÁCIE K OPATRENIU 1. 1 MODERNIZÁCIA FARIEM

29.04.2013

Príloha č. 2 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU

29.04.2013

Príloha č. 3 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Tabuľková časť projektu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ