17/PRV/2015

17-12-2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

17-12-2015

Príloha č. 3. 1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 4.3

17-12-2015

Priloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

17-12-2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

17-12-2015

Výzva 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva – časť C) Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav

17-12-2015

Príloha č. 3.4 - Čestné vyhlásenie žiadateľa prijímateľa o kompletnosti dokumentácie z VO

17-12-2015

Príloha č. 3.3 k Výzve – predb. informácia

17-12-2015

Príloha č. 3.2.5 k Príručke

17-12-2015

Príloha č. 3.2.4 k Príručke

17-12-2015

Príloha č. 3.2.3 k Príručke