Podporné dokumenty

05-03-2018

Sprievodca finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 - 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje sprievodcu finančnou kontrolou na mieste a návštevou na mieste v oblasti projektových opatrení PRV 2014 – 2020. Sprievodca je určený prijímateľom podpory z PRV 2014 – 2020.

20-10-2016

KRITÉRIÁ PRE VÝBER MAS PRV SR 2014-2020, Podopatrenie: 19.2.

Podpora uskutočňovania operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

24-03-2016

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

(na obdobie marec roku 2016 až február roku 2017)

18-03-2016

Vzorce na výpočet - podnik v ťažkostiach

28-08-2015

Metodika k postupu identifikácie žiadateľa ako podniku v ťažkostiach

24-06-2015

Manuál na spracovanie stratégie CLLD

06-05-2015

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z PRV 2014-2020