O operačnom programe

07.12.2015

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 („OP RH“) je programovým dokumentom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR („MPRV SR“), ktorý je základným rámcom pre poskytovanie podpory spolufinancovanej z Európskeho námorného a rybárskeho fondu („ENRF“)v programovom období 2014-2020a z prostriedkov štátneho rozpočtu. OP RH pokrýva celé územie Slovenskej republiky...

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ