O operačnom programe

07-12-2015

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 („OP RH“) je programovým dokumentom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR („MPRV SR“), ktorý je základným rámcom pre poskytovanie podpory spolufinancovanej z Európskeho námorného a rybárskeho fondu („ENRF“)v programovom období 2014-2020a z prostriedkov štátneho rozpočtu. OP RH pokrýva celé územie Slovenskej republiky...