Legislatíva pre PRV 2007 - 2013

02.12.2009
Rozhodnutie Komisie z 26. októbra 2009
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2008/359/ES, ktorým sa zriaďuje skupina na vysokej úrovni pre konkurencieschopnosť agropotravinárskeho priemyslu, s cieľom predĺžiť jeho platnosť
(Ú.v. EÚ L 280, 27. 10. 2009, s. 56)

20.11.2009
Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2009
ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/636/ES, ktorým sa stanovuje ročné rozčlenenie čiastok podpory Spoločenstva pre rozvoj vidieka podľa členských štátov na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013[oznámené pod číslom K(2009) 8033]
(Ú.v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 62)

12.11.2009
Rozhodnutie Komisie z 22. októbra 2009
z 22. októbra 2009, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2009/379/ES, ktorým sa podľa nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, (ES) č. 378/2007, (ES) č. 479/2008 a (ES) č. 73/2009 stanovujú sumy, ktoré sa poskytujú EPFRV a sumy, ktoré sú k dispozícii na výdavky pre fond EPZF
(Ú.v. EÚ L 278, 23.10.2009, s. 60)

02.11.2009
Rozhodnutie Komisie z 24. septembra 2009
ktorým sa z financovania Spoločenstvom vylučujú niektoré výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) [oznámené pod číslom K(2009) 7044]
(Ú.v. EÚ L 257, 30.9.2009, s. 28)

02.08.2009
Rozhodnutie Komisie z 10. júna 2009
o určení pridelenia súm vyplývajúcich z modulácie ustanovenej v článkoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 na roky 2009 až 2012 členským štátom [oznámené pod číslom K(2009) 4375]
(Ú.v. EÚ L 148, 11.6.2009, s. 29 - 32)

22.07.2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 484/2009
z 9. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1975/2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005, pokiaľ ide o realizáciu kontrolných postupov a krížového plnenia pri opatreniach na podporu rozvoja vidieka
(Ú.v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 25)

18.07.2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 482/2009
z 8. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV
(Ú.v. EÚ L 145, 10.6.2009, s. 17)

12.07.2009
Nariadenie Rady (ES) č. 473/2009
z 25. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky
(Ú.v. EÚ L 144, 9.6.2009, s. 3)

10.07.2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 451/2009
z 29. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 883/2006 o podrobných podmienkach uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o vedenie účtov platobných agentúr, vyhlásenia o výdavkoch a príjmoch a podmienky úhrady výdavkov z fondov EPZF a EPFRV (Ú.v. EÚ L 135, 30.5.2009, s. 12)

08.07.2009
Nariadenie Komisie (ES) č. 363/2009
zo 4. mája 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1974/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)
(Ú.v. EÚ L 111, 5.5.2009, s. 5)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ