Výzva č. 2008/PRV/02

17.03.2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

01.02.2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 1.5 Odbytové organizácie výrobcov


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS