Príručka pre prijímateľa LEADER

02.08.2023
Aktualizácia príloh 6B
Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 implementované prostredníctvom LEADER/CLLD

09.05.2023
Aktualizácia príloh 6B
Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov pre opatrenia/podopatrenia a 2C „Vzor - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“ k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER verzia 1.5 

03.05.2023
Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.5 (so sledovaním a bez sledovania zmien)

08.11.2022
Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.4 (so sledovaním a bez sledovania zmien)

Príručka pre prijímateľa LEADER je záväzným riadiacim dokumentom, vydávaná za účelom poskytnúť doplňujúce, spresňujúce a vysvetľujúce informácie pre implementáciu jednotlivých podopatrení podpory v rámci implementácie stratégie CLLD.

viac informácií

18.10.2022
Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Aktualizované prílohy 15A a 6B k Príručke pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.3

06.05.2021
Príručka pre prijímateľa
Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.3 – technická úprava formulárov – Príloha č. 13b platná pre rok 2021.

11.09.2020
Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v znení aktualizácie č. 1.3 (so sledovaním a bez sledovania zmien)
.