Výzva č. 2009/PRV/11

01.12.2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009

29.09.2009

Výzva na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem č. 2009/PRV/11

15.07.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1.

Modernizácia fariem - projekt pre živočíšnu výrobu

15.07.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1.

Modernizácia fariem - projekt pre rastlinnú výrobu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ