Výzva č. 2009/PRV/11

01-12-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009

29-09-2009

Výzva na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem č. 2009/PRV/11

04-09-2009

Tabuľky

15-07-2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1.

Modernizácia fariem - projekt pre rastlinnú výrobu

15-07-2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.1.

Modernizácia fariem - projekt pre živočíšnu výrobu