PPA / Podopatrenie 6.4

Podopatrenie 6.4

18.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 6.4

Otázka č.10:
Dobrý deň,
chceme sa opýtať na oprávnenosť aktivity v podopatrení 6.4 v rámci Oblasti 1 – činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. Je poskytovanie uvedených rekreačných a relaxačných činností naviazané LEN na ubytovacie zariadenia? Žiadateľ by chcel vytvoriť podmienky pre rekreačné a relaxačné činnosti v meste. Žiadateľ nie je prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia. V blízkosti miesta realizácie projektu sa nachádzajú ubytovacie zariadenia iných prevádzkovateľov.
Odpoveď:
V zmysle uvedeného výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V prílohe 6B príručky pre prijímateľa:
Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj nasledovné podmienky:
Oblasť 1: 
• činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. V rámci danej činnosti je oprávnená:
- výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností, 
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie bez kapacitného lôžkového obmedzenia, ako napr. wellness, športové relaxačné ihrisko, sauna, krb, bazén apod.,
- v prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).

Otázka č.9:
1. Vzdelávací ateliér: Predmetom projektu bude výstavba prístavby vzdelávacieho ateliéru, ktorý bude pozostaváť z ateliéru vinohradníctva a vinárstva, kde bude poriadatať ukážky dobového spracovania hrozna a výroby vína a súčastne bude stála expozícia náradia, fotografií z histórie výroby vína. Výsledkom predkaldaného projektu bude zážitok účastníkov / návštevníkov a pôžitok z ukážky dobovej výroby vína a nie je nákup vína. 
• Oblasť 1 – činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. V rámci danej činnosti je oprávnená:
- výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností, 
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie bez kapacitného lôžkového obmedzenia, ako napr. wellness, športové relaxačné ihrisko, sauna, krb, bazén apod.,
- v prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
Je daný projekt oprávnený ?
Odpoveď:
V zmysle uvedeného výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V prílohe 6B príručky pre prijímateľa:
Oblasť 1: 
• činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. V rámci danej činnosti je oprávnená:
- výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností, 
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie bez kapacitného lôžkového obmedzenia, ako napr. wellness, športové relaxačné ihrisko, sauna, krb, bazén apod.,
- v prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).
Na základe týchto informácií nie je možné zo strany metodiky poskytnúť záväznú odpoveď (ide o existujúce ubytovacie zariadenie?), či je projekt oprávnený alebo nie bude 100% zrejmé po podaní a po následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.

Otázka č.8:
Chcela by som sa informovať, či je oprávnený projekt v podopatrení 6.4, pri ktorom by sa časť budovy v rámci ŽoNFP, ktorá je vedená ako polyfunkčný objekt, zrekonštruovala na ubytovacie zariadenie.
Odpoveď:
výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa : 
Oblasť 1: 
• činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. V rámci danej činnosti je oprávnená:
- výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností, 
- výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie bez kapacitného lôžkového obmedzenia, ako napr. wellness, športové relaxačné ihrisko, sauna, krb, bazén apod.,
- v prípade obhospodarovateľov lesa je činnosť 1 oprávnená s výnimkou budovania a obnovy občianskej a poznávacej infraštruktúry (náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky, objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy).V prípade splnenia uvedeného popisu pôjde o oprávnený projekt.

Otázka č.7:
žiadateľ má v rámci podopatrenia 6.4 záujem o aktivity pre Oblasť 1 - vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
Plánuje nasledovné aktivity:
Vytvorenie podmienok na poskytovanie vzdelávania vybudovaním konferenčnej miestnosti (rozšírenie existujúcich priestorov na zvýšenie kapacity miestnosti a zázemie).Ako doplnková rekreačná činnosť by bola vybudovaná vonkajšia grilovacia pec. Aktivity nadväzujú na existujúce ubytovacie služby, ktoré žiadateľ poskytuje.
Sú vymenované aktivity oprávnené?
Odpoveď:
Postupujte podľa Prílohy 6B, kde v časti 2.1 Oprávnenosť aktivít projektu je uvedené:
Oblasť 1: 
činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov. V rámci danej činnosti je oprávnená:
-výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností, 
-výstavba, rekonštrukcia a modernizácia doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie bez kapacitného lôžkového obmedzenia, ako napr. wellness, športové relaxačné ihrisko, sauna, krb, bazén apod.,

Otázka č.6:
žiadateľ má v rámci podopatrenia 6.4 záujem o aktivity pre Oblasť 1 - vytváranie podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov.
Príloha 6B k tejto aktivite nepopisuje bližšie špecifikácie. 
Otázky:
Má sa daná aktivita realizovať v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie bez kapacitného lôžkového obmedzenia ako je to v prípade doplnkových rekreačných a relaxačných aktivít? 
Sú investície v tomto prípade obmedzené len na samotnú konferenčnú miestnosť alebo sa konferenčný priestor vníma ako celý komplex pre poskytovanie konferenčných služieb (konferenčná miestnosť vrátane zázemia - vstupné priestory, WC, a iné obslužné priestory)? 
Odpoveď:
Za oprávnené výdavky v súvislosti s oblasťou 1 sa považujú aj výdavky súvisiace poskytovaním stravovacích a reštauračných služieb. V rámci oblasti 1 len do výšky 30 % oprávnených výdavkov projektu

Otázka č.5:
Implementácia stratégie CLLD, dodatočná alokácia, podop. 6.4: Môže byť v rámci výzvy na podopatrenie 6.4 žiadateľ Urbárske spoločenstvo, ktoré má na ubytovacie služby zriadenú živnosť? Je takáto právna forma oprávnená?
Odpoveď:
Postupujte v zmysle Vašej aktuálnej Stratégie CLLD, podopatrenie 6.4, časť Oprávnení prijímatelia.

Otázka č. 4:
Podnikateľ vlastní menší penzión. Chcel by zrekonštruovať terasu - výmena celého prístrešku, ktorý zakrýva terasu a výmena podlahy, obe sú už v nevyhovujúcom stave, zničené aj vekom a vplyvom poveternostných podmienok. Je táto aktivita oprávnená?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
Podľa uvedeného je to oprávnené, ale v otázke nie je dostatok informácií. Ak niektorá z neuvedených skutočností bude mať vplyv na celkovú oprávnenosť investície, môže byť odpoveď irevelantná.

Otázka č. 3:
Obec vlastní nevyužitú budovu, chcela by ju prenajať podnikateľovi, ktorý by bol žiadateľom a finančné prostriedky by využil na rekonštrukciu budovy na ubytovacie zariadenie. Je takýto žiadateľ oprávnený, ak predmetom projektu nebude jeho vlastná budova, ale prenajatá od obce?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
Podľa uvedeného je to oprávnené, ale v otázke nie je dostatok informácií. Ak niektorá z neuvedených skutočností bude mať vplyv na celkovú oprávnenosť investície, môže byť odpoveď irevelantná.

Otázka č. 2:
Máme žiadateľa na podopatrenie 6.4, avšak pôsobí v odvetví : 
25610 Opracovanie a povrchová úprava kovov
podľa Štatistického úradu SR: 47190 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
V stratégii máme nadefinované všetky oblasti.
Žiadateľ podľa prílohy 6B bude mať posudzovanú oprávnenosť podľa 1 a 2 
Alebo podľa 1-4 , nakoľko nepodniká v poľnohospodárskej prvovýrobe, neobhospodaruje lesy ani nepodniká v oblasti akvakultúry? 
Odpoveď:
v zmysle prílohy 6B Príručky pre prijímateľa, pri splnení podmienok oprávnenosti žiadateľa, v zmysle podmienok oprávnenosti aktivít projektu pre podopatrenie 6.4, podľa uvedeného oblasť 1-2 pri dodržaní oprávnenosti

Otázka č. 1:
Žiadateľ plánuje vybudovať autocamp na lúke spôsobom, že predmetnú lúku prispôsobí potrebám autocampu, postaví budovu v ktorom budú sociálne zariadenia a ubytovacia zariadenie s 5 lôžkami. Zároveň použije investície aj do rozvoja rekreačných a relaxačných činností.
Odpoveď:
V Prílohe 6B Podmienky poskytnutia príspevku, podopatrenie 6.4, 2. Oprávnenosť aktivít, oblasť 1 je uvedené: "výstavba ubytovacích zariadení, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich ubytovacích zariadení, ako aj nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenie, a to s kapacitou od 5 do 30 lôžok, len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností". 
Tzn. Ak žiadateľ investuje do rozvoja rekreačných a relaxačných činností, je oprávnená výstavba ubytovacích zariadení a to s kapacitou od 5-30 lôžok.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ