Podopatrenie 7.4

12.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 7.4

Otázka č.44:
Otázka k opatreniu 7.4 - rekonštrukcia Kultúrneho domu.
Je v rámci opatrenia oprávnený výdavok - vnútorné vybavenie KD ako stoličky, stoly, obrusy, kuchynské riady, taniere a pod. ?
Odpoveď:
Podľa uvedeného vnútorné vybavenie nie je oprávnené

Otázka č.43:
Chcela by som sa informovať je v rámci 7.4 oprávnená činnosť - rekonštrukcia strechy nad obecným úradom?
Odpoveď:
Výdavky sú oprávnené ako investície do využívania OZE vrátane investícií spojených s úsporou energie ale len ako súčasť investícií ako sú služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov.

Otázka č.42:
žiadateľ predložil projekt, ktorého predmetom je výmena vchodových dverí na dome smútku (bez zmeny dverového otvoru) v celkovej hodnote cca 13 tis. €. 
Stavebný úrad dal vyjadrenie, že na ohlásené udržiavacie práce nie je potrebné ohlásenie.
Je v tomto prípade tento výdavok oprávnený?
Odpoveď:
Oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Oprávnené sú investície zamerané na zriadenie nových, rozšírenie (prístavba, nadstavba, prestavba), rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.
Udržiavacie práce sú neoprávnené.

Otázka č.41:
Podopatrenie 7.4 Rekonštrukcia a modernizácia jestvujúcich
priestorov pre šatne, a klubovne a modernizáciu tribúny pre divákov na futbalovom štadióne. Tribúna je vo vlastníctve obce. Pozemky pod tribúnou sú iba čiastočne obecné. Predmetom projektu je iba rekonštrukcia budovy
Odpoveď:
Žiadateľ preukazuje vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k predmetu projektu 

Otázka č.40:
Prosím Vás, je OV v 7.4. - fotovoltický systém - strechy kultúrneho domu? 
Odpoveď:
V prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa pri podopatrení 7.4 je uvedené:
investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby sa považujú len služby spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční

Otázka č.39:
7.4 - športoviská je oprávnené zavlažovacie zariadenie?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu, nevieme posúdiť bez podkladov, v prípade ak spadá do uvedených formulácií, tak je to možné. (rozsah, využitie....)

Otázka č.38:
Chcela by som sa spýtať na oprávnenosť aktivít v jednom pripravovanom projekte.
Obec chce riešiť v rámci projektu:
- Herné prvky – šach, petang
- Workoutove prvky
- Chodník medzi prvkami - mlatový
- ohnisko
Odpoveď:
Podľa uvedeného ide o investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry za predpokladu, že chodník medzi prvkami slúži ako prístup k jednotlivým prvokom, t.j. pri podop. 7.4.

Otázka č.37:
Zasielali sme otázku ohľadom oprávnenosti obstarania malého traktora na ktorý môžeme dať prídavné zariadenie na komunálnu techniku pre obce.
Odpoveď:
V rámci výzvy 7.4 je možné obstarať malotraktor - viacúčelové zariadenie s výkonom od 20kW do 60kw s tým, že:
1, dôjde k obstaraniu malotraktora s prídavným zariadením alebo
2, dôjde k obstaraniu malotraktora (prídavné zariadenie je už zakúpené na obci, obec preukáže vlastníctvo prídavného zariadenia)
pod 20 kW sa jedná o jednoúčelové zariadenie, malé zariadenia, ktoré priamo súvisia so zvyšovaním bezpečnosti v obci, a zároveň budú slúžiť na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov v samotnej obci, pričom samotné zariadenie slúži k účelu, na ktorý je určené napr. kosenie trávy – kosačka, na odhŕňanie snehu – snehová fréza, na údržbu zelene – krovinorez, motorová píla, štiepkovač, a pod. bez možnosti pripojiť prídavné zariadenie.

Otázka č.36:
Je možná v rámci modernizácie kultúrneho domu len samotná výmena kotla? Alebo to musí byť ešte súčasťou širšej rekonštrukcie?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu. Ak sa jedná o investície do využívania OZE vrátane investícii spojenýmí s úsporou energie- ale len ako súčasť investícií do miestnych služieb. 

Otázka č. 35:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Žiadame upresniť oprávnenosť aktivity "výstavba Kolumbárium - urnových stien" v rámci Podopatrenia 7.4 PRV
Odpoveď:
Urnovú stenu považujeme za ekvivalent hrobového miesta, kde sa ukladajú pozostatky zosnulých, za ktoré sa platí. A keďže nie je oprávnené hrobové miesto, nie je oprávnená ani urnová stena ani kolumbárium (aspoň podľa znenia otázky)

Otázka č. 34:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
V rámci podopatrenia 7.4 oprávnená výstavba kolumbária a urnového hája? 
Odpoveď:
Urnovú stenu považujeme za ekvivalent hrobového miesta, kde sa ukladajú pozostatky zosnulých, za ktoré sa platí. A keďže nie je oprávnené hrobové miesto, nie je oprávnená ani urnová stena ani kolumbárium (aspoň podľa znenia otázky)

Otázka č. 33:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Na dome smútku z vonkajšej strany je nainštalovaná urnová stena, je oprávnenou aktivitou rozšírenie urnovej steny?
Odpoveď:
Urnovú stenu považujeme za ekvivalent hrobového miesta, kde sa ukladajú pozostatky zosnulých, za ktoré sa platí. A keďže nie je oprávnené hrobové miesto, nie je oprávnená ani urnová stena ani kolumbárium (aspoň podľa znenia otázky)

Otázka č. 32:
Podopatrenie 7.4: Zriadenie nového verejného osvetlenie v obci - je oprávneným výdavkom?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
Oprávnenými aktivitami sú investície so zvyšovaním bezpečnosti v obci a investície súvisiace so zvyšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch. Podľa uvedeného považujeme výdavok za neoprávnený.

Otázka č. 31:
Radi by sme sa informovali ohľadom opatrenia 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).
Máme viacerých žiadateľov z viacerých miestnych akčných skupín, a niektorí z nich plánujú predložiť ŽoNFP na stavebné úpravy okolia domu smútku (len okolie, nie samotný dom smútku).
Naša otázka znie:
-Čo sa považuje za okolie domu smútku?
Odpoveď:
Okolie domu smútku: je to priestor v bezprostrednej blízkosti Domu smútku nie v ktorejkoľvek lokalite objektu...V rámci podopatrenia 7.4, je oprávnená výsadba zelene, vrátane drobných architektonických prvkov v bezprostrednom okolí domu smútku, t.z., nie v akejkoľvek inej časti objektu cintorína. Takisto aj odvodňovaci kanál, ktorý vedie pri dome smútku je oprávnený. Spevnená plocha (napr. pre chodcov, auto pohrebnej služby) slúžiaca na prístup k domu smútku od najbližšej hlavnej vstupnej brány do objektu cintorína – oprávnené.

Otázka č. 30:
Zateplenie a zníženie stropu v KD spolu s klimatizáciou je oprávneným výdavkom pre obec v podopatrení 7.4 PRV?
Odpoveď:
Klimatizácia je oprávnená ak ide o modernizáciu budovy a klimatizácia bude zabudovaná (pevne spojená s budovou). 

Otázka č. 29:
Chcel by som sa informovať, čo sa týka oprávnenosti výdavkov v rámci podopatrenia 7.4. Žiadateľ pripravuje projektovú dok. na aktivitu 2 (investície zamerané na rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich domov smútku vrátane ich okolia), avšak samotná rekonštrukcia domu smútku tvorí len 30% rozpočtu a 70% investície tvorí rekonštrukcia okolia. Projekt je primárne zameraný na investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcich domov smútku vrátane ich okolia. Takýto projekt je možné akceptovať pri 7.4, alebo mám žiadateľa usmerniť podať žiadosť v rámci výzvy na podopatrenie 7.2 -zlepšenie vzhľadu obcí - úprava a tvorba verejných priestranstiev? V tom prípade by realizoval len verejné priestranstvo na cintoríne a samotnú rekonštrukciu domu smútku buď vypustil, alebo samostatne by mohol predložiť žiadosť v rámci výzvy na podopatrenie 7.4.
Odpoveď:
Podľa Prílohy 6.B, podopatrenie 7.4, bod 2. oprávnenosť aktivít je uvedené: Investície zamerané na zriadenie nových, rozšírenie (prístavba, nadstavba, prestavba), rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia.
Neexistuje percentuálne rozdelenie.

Otázka č. 28:
V Prílohe č. 4B Popis žiadosti o NFP sa pri bode 5. Identifikácia projektu - Fokusové oblasti - Sekundárna doplnková fokusová oblasť uvádza, že: Vypĺňa žiadateľ z preddefinovaných možností (jednu a viac). V rámci podopatrenia 7.4 je tam preddefinovaných viac možností, konkrétne 6A, 3A a 5C. Kde nájde žiadateľ prehľad oprávnených činností v rámci jednotlivých podopatrení PRV a sekundárnych doplnkových fokusových oblastí, ktoré k nim patria. Napríklad predmetom žiadosti je rekonštrukcia kultúrneho domu - ktorú/é z uvedených oblastí (6A, 3A a 5C) má žiadateľ vo formulári ŽoNFP vybrať? Príklad je znázornený aj na snímke z formuláru ŽoNFP v ITMS2014+
Odpoveď:
Uvedený dokument je súčasťou Príručky pre prijímateľa, verzia 1.5, Príloha c_20C_Fokusové oblasti s názvom:
"Sekundárne príspevky predominantné a doplnkové v rámci jednotlivých podopatrení CLLD – Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020"

Otázka č. 27:
MAS XY uzatvorila prvé kolo výziev v rámci opatrení 7.2 a 7.4. ku dňu 30.06.2023. Väčšina žiadateľov žiada príspevok do 100 000,00 EUR. Čiže na základe výzvy MAS, prílohy 6B a prílohy 29A žiadatelia zvolili formu:
Jednorazová platba a stanovená metóda výpočtu oprávnených výdavkov – výkaz výmer.
 
1. Stačí mi teda táto relevantná príloha (rozpočet od projektanta ktorý je opečiatkovaný autorizovanou osobou) ktorú mi žiadateľ predloží v žiadosti? Mám od nich ešte niečo iné žiadať?
 
2. Druhá otázka, sa týka žiadateľa, ktorý si chce kúpiť traktor a má cenu stanovenú tak, že oslovili potenciálnych dodávateľov a z tejto ceny urobili PHZ. Je to v tomto prípade v poriadku? 
Odpoveď:
1. V zmysle prílohy 6B predkladá:
Forma a spôsob preukázania splnenia kritéria
• Popis v projekte realizácie (Príloha 2B k príručke pre prijímateľa LEADER)
• Projektová dokumentácia s rozpočtom, originál alebo úradne overená fotokópia overená stavebným úradom, sken originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ (listinná forma len v prípade, že dokumentácia je rozsiahlejšieho charakteru). Rozpočet musí byť overený projektantom, alebo inou autoritou. Rozpočet musí mať odčlenené výdavky na tzv. „pomocné“ práce (búracie, príprava staveniska), ak sú oprávnené.
2. Treba postupovať v zmysle prílohy 29A- Metodika a podmienky pre zjednodušené formy vykazovania výdavkov v rámci stratégie CLLD, jednorázová platba na základe stanovenej metódy výpočtu OV- podľa uvedeného idete jednorázovou platbou,t.z. - 1. Jednorazové platby predstavujú jednu z metód ZVV, kde sa oprávnenosť a hospodárnosť výdavkov posudzuje vopred a to na základe vlastného overovania zo strany PPA a podkladov predložených žiadateľmi oprávnené výdavky sa vypočítavajú na základe vopred stanovenej metódy zo strany žiadateľa, napr. PHZ, cenové ponuky, EKS, katalógy, printscreeny webových stránok vrátane čitateľnej informácie o cenách, odkazy na zmluvy CRZ alebo ukončené zákazky v EKS a pod.
V prípade podopatrenia 6.4, podopatrenia 4.2, podopatrenia 7.2, podopatrenia 7.4, podopatrenia 7.5, podopatrenia 7.6, ktorých celkové výdavky projektu presahujú sumu 100 000 EUR (bez ohľadu na intenzitu pomoci) nebude uplatňovaná jednorazová platba v rámci zjednodušeného vykazovania výdavkov - žiadateľ/prijímateľ je povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní alebo prostredníctvom Usmernenia č.8 Pôdohospodárskej platobnej agentúry k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2022.
Podľa uvedeného je to v poriadku.

Otázka č. 26:
1. Úpravy okolia Domu smútku I – tu chceme – vo vnútri: vymeniť kúrenie, urobiť vysprávky, vymaľovať a z vonku: osadiť lavičku pred dom smútku, omaľovať DS zvonku, otočiť žľab tak by voda tiekla správnym smerom z kopca a zviesť ju do dažďovej záhrady, ktorá bude slúžiť ako pekné okolie a zároveň ako environmentálny prvok na zmiernenie dopadov klimatických zmien – zachytávanie vody v krajine. 
2. Úpravy okolia Domu smútku II – tu chceme urobiť úpravy aby vzniklo pekné okolie domu smútku a zároveň oddychová zóna – odstrániť nefunkčnú betónovú nádrž so stavidlom, na jej mieste vytvoriť jazierko s prepadom, následne upraviť koryto potoka, tak aby stekalo cez dažďovú záhradu, ktorá zachytí prívalovú vodu. Súčasťou bude studničky, z ktorej si budú môcť návštevníci cintorína nabrať vodu na polievanie, lavičky na oddych a lávka cez potok. Naspodu kopca by sme chceli osadiť retenčné nádrže na zadržiavanie vody v krajine, ktorú následne použijeme na polievanie mestskej výsadby v okolí domu smútku a na cintoríne.
Odpoveď:
1. Podopatrenie 7.4 je primárne určené pre investície zamerané na zriadenie nových, prístavbu, prestavbu, rekonštrukciu a modernizáciu domov smútku vrátane okolia ,drobných architektonických prvkov a výsadba zelene v bezprostrednom okolí domu smútku ( t.z. nie v akejkoľvek inej časti objektu cintorína), spevnená plocha ( napr. pre chodcov auto pohrebnej služby) slúžiaca na prístup k DS od najbližšej hlavnej vstupnej brány do objektu cintorína je takisto oprávnená.
2. Vodozádržné ako studnička, úprava koryta potoka, jazierko s prepadom, lavičky, retenčné nádrže- nie v podopatrení 7.4 

Otázka č. 25:
oprávnenosti výdavkov podopatrenia 7.4 - komunálna technika: -kamerový systém - obec plánuje vymeniť analógové kamery za digitálne a rozšíriť kamerový systém o kamery na existujúcich nevyužívaných koncových bodoch (obec má káble natiahnuté ale nie sú na stĺpoch kamery, čiže kamery by len namontovali). Musí mať obec nejakú projektovú dokumentáciu na takýto projekt? Alebo stačí len rozpočet predložiť k ŽoNFP, s technickou špecifikáciou na kamery, ktoré chce obec vymeniť a doplniť? 
Odpoveď:
Ak sa jedná len o montáž kamier a nie je potrebné stavebné povolenie (odporúčame preveriť na príslušnom stavebnom úrade), t.z. že stĺpy stoja a káble sú už natiahnuté podľa nášho názoru je dostatočné predložiť rozpočet s tech. špecifikáciou kamier.

Otázka č. 24:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Kamerový systém – môže byť vedená prostredníctvom optického kábla pre kamerový systém aj verejná sieť na poskytovanie internetovej služby pre občanov? Kamerový systém bude riešený káblovým pripojením (optický kábel), pretože obec z technických dôvodov inú možnosť nemá.
Odpoveď:
kamerový systém – ÁNO.
koho majetkom sú káble resp. čo presne bude predmetom projektu (iba kamery alebo aj káble)

Otázka č. 23:
Je v rámci podopatrenia 7.4 oprávnené zriadenie obecného fitnescentra?
Odpoveď:
V prípade športoviska - áno - musí byť dostupné verejnosti (24 hodín/7dní v týždni).

Otázka č. 22:
Musia byť investície s vytváraním podmienok na trávenie voľného času v exteriéri (Outdoor fitness stroje) voľne prístupné alebo je možné ich uzamykať / v noci/? 
Odpoveď:
Áno, ale kľúč musí byť kedykoľvek dostupný a výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.

Otázka č.21:
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času... je oprávneným výdavkom:
-v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu - je oprávnená výmena divadelnej opony samostatne (prípadne musí byť vyn´menenný resp. inovovaný posuvný mechanizmus opony)?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu - v prípade látky nie, v prípade ak ide o výmenu celkového posuvného mechanizmu opony tak podľa uvedeného ide o oprávnený výdavok.

Otázka č.20:
7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času... je oprávneným výdavkom:
- v rámci rekonštrukcie nevyužívaných objektov pre podnikateľskú činnosť - zriadenie čokoládovne (výroba tabuľkových čokolád) prístupná pre exkurzie príp. workshopy a kaviareň?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu- podľa uvedeného ide o oprávnený výdavok (7.4.investície súvisiace s vytváraním podmienok pre rozvoj podnikania - rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre podnikateľskú činnosť)

Otázka č.19:
oprávnenosti výdavkov podopatrenia 7.4
- VO- obce majú postupovať podľa zákona o VO - obce, ktoré plánujú realizovať projekt do 10 000 EUR, podľa zákona nemusia realizovať VO. Ako v takomto prípade, bude dokazovaný sociálny aspekt, keď nemusia robiť VO podľa zákona? Alebo v rámci predkladania ŽoNFP, musí obec zrealizovať VO i keď zákon o VO im hovorí, že nemusia robiť VO na zákazku do 10 000 EUR, len aby dokázali sociálny aspekt? 
Odpoveď:
Pri aplikácii ZVV Formulár ŽoNFP( tabuľka 15- ČV žiadateľa) a popis v projekte realizácie (príloha 2B k Príručke pre prijímateľa LEADER)
PPA VO nekontroluje.

Otázka č.18:
oprávnenosti výdavkov podopatrenia 7.4 - komunálna technika:
- postrekovač bateriový - je postrekovač zeliny oprávnený výdavok v rámci komunálnej techniky? Ako napr.: https://www.solo.sk/14-416-li-akumulatorovy-postrekovac-/
Odpoveď:
Teoreticky áno ak sa jedná o jednoúčelové zariadenie, odporúčame postupovať, tak ako v obdobných prípadoch.

Otázka č.17:
Je v rámci opatrenia č. 7.4 oprávnená rekonštrukcia vstupných schodov do Kultúrneho domu, v ktorom súčasne sídli aj Obecný úrad? Stavebné povolenie je vydané na stavebné úpravy vstupu a prestrešenia s názvom: Obecný úrad ... - stavebné úpravy vstupu, prestrešenie. V jednom objekte s jedným vstupom je obecný úrad, kultúrny dom aj obecná knižnica. 
Odpoveď:
Aby to bol jednoznačne oprávnený výdavok, malo by ísť o samostatný vchod, teoreticky aj v uvedenom prípade ide o oprávnený výdavok ale je potrebné zohľadniť mieru využitia na oprávnené časti budovy. 
Oprávneným výdavkom bude % plochy Kultúrneho domu z celej budovy.

Otázka č.16:
prosím Vás o stanovisko, či môže byť v rámci opatrenia 7.4. oprávnený výdavok výlučne na „oplotenie“ areálu detského ihriska.  
Detské ihrisko bude verejne dostupné, zamykané iba v nočných hodinách, samotné budovanie detského ihriska je predmetom realizácie iného projektu, mimo MAS
Odpoveď:
Výdavok je oprávnený pri splnení podmienok : výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu. Ihrisko musí byť dostupné pre verejnosť (zabezpečiť kľúčik na dostupnom mieste) 

Otázka č.15:
oprávnenosti výdavkov podopatrenia 7.4 - komunálna technika:
- traktorová kosačka - do 20 kw - nie som si istá či môžem toto zariadenie považovať za jednoúčelové bez prídavného zariadenia. V popise sa neuvádza, že je možnosť dokúpiť prídavné zariadenie na kosačku, ale v popise je uvedené, že "Žacie ústrojenstvo má bočné vyhadzovanie s možnosťou dovybavenia mulčovacou sadou." https://www.supa.sk/traktorove-kosacky-s-kosom-c774/zaci-stroj-kubota-gr1600-iii-p45401 
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V rámci podopatrenia 7.4 môžu byť zaradené aj malé zariadenia s nižším výkonom ako 20 kW, ktoré priamo súvisia so zvyšovaním bezpečnosti v obci, a zároveň budú slúžiť na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov v samotnej obci, pričom samotné zariadenie slúži k účelu, na ktorý je určené napr. kosenie trávy – kosačka, na odhŕňanie snehu – snehová fréza, na údržbu zelene – krovinorez, motorová píla, štiepkovač, a pod. bez možnosti pripojiť prídavné zariadenie.

Otázka č.14:
potenciálny žiadateľ by si potreboval preveriť, či je v rámci podopatrenia 7.4 oprávnené investície možné zaobstarať kosačku so sediacou obsluhou na údržbu zelene s výkonom 16 kW.
Vnímame to ako malé zariadenie na údržbu zelene, ale nie sme si istí, či sa ako prídavné zariadenie vníma len niečo, čo sa musí k niečomu pripojiť, alebo prídavné v zmysle doplnkové - malé
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V rámci podopatrenia 7.4 môžu byť zaradené aj malé zariadenia s nižším výkonom ako 20 kW, ktoré priamo súvisia so zvyšovaním bezpečnosti v obci, a zároveň budú slúžiť na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov v samotnej obci, pričom samotné zariadenie slúži k účelu, na ktorý je určené napr. kosenie trávy – kosačka, na odhŕňanie snehu – snehová fréza, na údržbu zelene – krovinorez, motorová píla, štiepkovač, a pod. bez možnosti pripojiť prídavné zariadenie.

Otázka č.13:
oprávnenosti výdavkov podopatrenia 7.4 - komunálna technika:
- traktorová kosačka - do 20 kw - nie som si istá či môžem toto zariadenie považovať za jednoúčelové bez prídavného zariadenia. V popise sa neuvádza, že je možnosť dokúpiť prídavné zariadenie na kosačku, ale v popise je uvedené, že "Žacie ústrojenstvo má bočné vyhadzovanie s možnosťou dovybavenia mulčovacou sadou." https://www.supa.sk/traktorove-kosacky-s-kosom-c774/zaci-stroj-kubota-gr1600-iii-p45401 
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V rámci podopatrenia 7.4 môžu byť zaradené aj malé zariadenia s nižším výkonom ako 20 kW, ktoré priamo súvisia so zvyšovaním bezpečnosti v obci, a zároveň budú slúžiť na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov v samotnej obci, pričom samotné zariadenie slúži k účelu, na ktorý je určené napr. kosenie trávy – kosačka, na odhŕňanie snehu – snehová fréza, na údržbu zelene – krovinorez, motorová píla, štiepkovač, a pod. bez možnosti pripojiť prídavné zariadenie.

Otázka č.12:
potenciálny žiadateľ by si potreboval preveriť, či je v rámci podopatrenia 7.4 oprávnené investície možné zaobstarať kosačku so sediacou obsluhou na údržbu zelene s výkonom 16 kW.
Vnímame to ako malé zariadenie na údržbu zelene, ale nie sme si istí, či sa ako prídavné zariadenie vníma len niečo, čo sa musí k niečomu pripojiť, alebo prídavné v zmysle doplnkové - malé
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V rámci podopatrenia 7.4 môžu byť zaradené aj malé zariadenia s nižším výkonom ako 20 kW, ktoré priamo súvisia so zvyšovaním bezpečnosti v obci, a zároveň budú slúžiť na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest/miestnych komunikácií a chodníkov v samotnej obci, pričom samotné zariadenie slúži k účelu, na ktorý je určené napr. kosenie trávy – kosačka, na odhŕňanie snehu – snehová fréza, na údržbu zelene – krovinorez, motorová píla, štiepkovač, a pod. bez možnosti pripojiť prídavné zariadenie.

Otázka č.11:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Žiadateľ má záujem obnoviť na detskom ihrisku mobiliár - lavičky, smetné koše, oplotenie od potoku. Nechce vymieňať herné prvky. Je to oprávnený výdavok do 7.4 alebo do 7.2?
Odpoveď:
Prvoradé sú investície do herných prvkov a v ich spojení je možné obnoviť aj doplnkový mobiliár.
Dôležitá je proporcionalita k hernýcm prvkom. T. j. herné prvky musia tvoriť najväčšiu časť nákladov na obnovu.

Otázka č.10:
Je možné v jednej ŽoNFP kombinovať jednotlivé aktivity v rámci podopatrenia 7.4 napr. : investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu ciest a investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry (napr. vonkajšie fitnes)
Na školení 31.5.2023 bolo povedané, že áno, chcem sa spýtať či je to aj technicky možné v ITMS alebo je lepšie podať dve ŽoNFP
Odpoveď:
MAS môže v rámci podopatrenia 7.4 podať 1 ŽoNFP, kde budú kombinované jednotlivé aktivity

Otázka č. 9:
3.1.3 Kritériá pre výber projektov 7.4
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV (BODOVACIE KRITÉRIÁ) VOLITEĽNÉ KRITÉRIÁ 
Prosím objasniť "jednoznačný merateľný ukazovateľ/údaj" pri kritériu Inovatívny charakter projektu (platí aj pri ostatných podopatreniach)
Odpoveď:
Projekt má inovatívny charakter:
Žiadateľ kritérium spĺňa (odpoveď áno), ak v Projekte realizácie uvedie jednoznačný merateľný údaj (ukazovateľ), ktorým sa preukáže inovatívny charakter, napr.:
- inovácia produktu: zvýšenie technických a úžitkových hodnôt výrobkov, technológií a služieb, 
- inovácia procesu: zvýšenie efektívnosti procesov výroby a poskytovania služieb,
- organizačná inovácia: zavedenie nových metód organizácie firemných procesov prostredníctvom zavádzania nových informačných systémov zameraných na inováciu výroby,
- marketingová inovácia: zvýšenie predaja výrobkov alebo služieb prostredníctvom významnej zmeny v designe produktu alebo balení, alebo vytvorenie nových predajných kanálov,
- inovácie sa viažu na fyzickú infraštruktúru (napr. estetizácia a nové funkcie pre verejne prístupné priestory), alebo na informačnú technológiu (napr. nové digitálne technológie, elektronické služby, internetové riešenia), na iné inovačné riešenia relevantné pre projekt (uvedú sa jednoznačne iné inovačné riešenia). 
- inovatívne technológie, ktoré umožňujú vyšší stupeň spracovania surovín, výroba potravín s vyššou pridanou hodnotou, zlepšenie a racionalizáciu postupov spracovania poľnohospodárskych výrobkov, optimalizácia dodávateľsko-odberateľských vzťahov a logistiky výrobného procesu v záujme znižovania uhlíkovej stopy spojenej so zabezpečením surovinovej základne, optimalizácie výrobného procesu a inovácie zamerané na zvýšenie stupňa zhodnotenia primárnych surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov s minimalizáciou tvorby odpadov.

Inovácia - výrobok/technológia/služby s podstatnou zmenou spočívajúca v zdokonalených vlastnostiach alebo účele využitia. Patria sem významné zmeny najmä kvalitatívnych charakteristík, t.j. technických špecifikácií, komponentov a materiálov, začleneného softvéru, užívateľskej prijateľnosti alebo iných funkčných alebo užívateľských charakteristík. 
Za inovovaný produkt sa nepovažuje zmena estetických charakteristík.  
Inováciu procesu nepredstavuje: zmena alebo zlepšenia vo výrobnom procese alebo v procese dodávania služieb bez významného inovačného vplyvu, nárast výrobných kapacít alebo kapacít služieb pridaním výrobných alebo logistických systémov, ktoré sa podobajú tým, ktoré už žiadateľ používa/l, ak sa jedná iba o pozastavenie používania postupu (t.j. bez jeho náhrady), ak sa jedná iba o jednoduchú náhradu.
Organizačné a manažérske zmeny sa nepovažujú za inovácie procesu.

Otázka č. 8:
3.1.3 Kritériá pre výber projektov 7.4
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV (BODOVACIE KRITÉRIÁ) POVINNÉ KRITÉRIÁ
HODNOTIACE KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV (BODOVACIE KRITÉRIÁ) VOLITEĽNÉ KRITÉRIÁ 
Prosím objasniť "jednoznačný merateľný ukazovateľ/údaj" pri kritériách: Projekt súvisí aj s ekonomickým rozvojom; Pridaná hodnota projektu; Projekt prispieva k zvýšeniu kvality a dostupnosti verejných služieb (platí aj pri ostatných podopatreniach)
Odpoveď:
Žiadateľ si musí určiť podľa cieľa projektu, aký merateľný ukazovateľ vie sledovať.       V uvedenom prípade napríklad objem nakúpených už namiešaných kŕmnych zmesí pred kúpou investície oproti stavu po kúpe, v prípade ak kŕmny voz využíva na miešanie krmiva napr. za rok, resp. pri náhrade nového spotreba pohonných hmôt prepočítaná na objem krmív, príp. počet vykrmovaných zvierat v stave pred a po investície za rok.

Otázka č. 7:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
výstavba/rekonštrukcia/modernizácia športovísk a detských ihrísk - ak je nutné stavebné povolenie - stačí ohľadom ošetrenia pozemkov nájomná zmluvy s urbariátom?
Odpoveď:
ÁNO, minimálne na dobu udržateľnosti projektu.

Otázka č. 6:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Altánok pri futbalovom ihrisku je oprávnený výdavok zo 7.4 alebo zo 7.2? 
Odpoveď:
Je potrebné špecifikovať v otázke účel využitia Altánku

Otázka č. 5:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Je oprávnená nasledovná aktivita v rámci Opatrenia 7.4 rekonštrukcia existujúcich kultúrnych domov vybudovať bezbariérový prístup do Kultúrneho domu. Odbúranie pôvodného vstupu, zrušenie žumpy a napojenie KD + OcU + MŠ do verejnej kanalizácie. Vybudovanie nového bezbariérového vstupu s terasou, dlažba a zábradlie.
Odpoveď:
Bezbariérový vstup - ÁNO, kanalizácia v primeranej miere k novým/rekonštruovaným objektom - ÁNO. Samotná kanalizácia je 7.2; ak to je len prípojka na hlavný zberač - ÁNO.

Otázka č. 4:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
V rámci investície do OZE sú oprávnené solárne zariadenie na obecných budovách (ZŠ, MŠ, OÚ, dom smútku)?, Je možná kombinácia aktivít - rekonštrukcia domu smútku + montáž solárnych zariadení?, Dom smútku - je oprávnené len okolie domu smútku alebo musí byť naviazané na práce na objekt domu smútku (napr. len úprava okolia domu smútku), V rámci investícií do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci je potrebné preukázať nevyužívanie? Ak áno, ako? (fotodokumentácia, čestné prehlásenie?), Sú oprávnené investície do čiastočne nevyužívaných objektov?
Odpoveď:
Investície do využívania OZE vrátane investícií spojenými s úsporou energie – len ako súčasť investícií do miestnych služieb. Za miestne služby sa považujú len služby spojené so spolkovou činnosťou v rámci komunitných centier, služby spojené s kultúrou v rámci kultúrnych domov, služby spojené s poskytovaním samosprávnych činností v rámci obecných úradov, služby spojené s predškolskou výchovou v rámci materských škôlok (nie základná škola) a služieb spojených so športom v rámci obecných športových hál a telocviční. Nevyužívané čiastočne - v uvedenom prípade rekonštrukcia iba nevyužívanej časti. Je potrebné presne zdokumentovať, oprávnená je len časť, ktorá bola nevyužívaná.

Otázka č. 3:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Je prosím Vás oprávnená samotná výmena katafalku v dome smútku bez ďalšej rekonštrukcie domu smútku, alebo musí byť katafalk vymenený len v súvislosti s nejakou rekonštrukciou?
Odpoveď:
Nový katafalk je oprávnený aj ako samostatná investícia. 

Otázka č. 2:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 7.4
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Obec chce rekonštruovať Dom smútku - prerobiť elektrické rozvody a zároveň chce upraviť okolie - parkovisko pri dome smútku, chodník. obe spraviť pevný povrch. Sú toto oprávnené aktivity? V akom pomere musia byť výdavky na dom smútku a na okolie?
Odpoveď:
V prípade ak je prístupný všetkým bez obmedzenia (teda prístupný každému bez toho, aby musel prekonávať prekážky) a je definovaný alebo určený (lokalizovaný)ako verejné priestranstvo vo všeobecne záväznom nariadení obce. Parkovisko nie je oprávnený výdavok. Oprávnené sú spevnené plochy v okolí domu smútku (chodník od najbližšej vstupnej brány, otočisko pre pohrebné vozidlo, priestor na umiestnenie katafalku počas obradu)

Otázka č. 1:
3.1.1 Špecifická pre podopatrenie 7.4 
v rámci 7.4 bod 2 (Investície zamerané na zriadenie nových, prístavba, prestavba, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich domov smútku vrátane ich okolia) plánuje rekonštrukciu domu smútku a úpravu parkoviska a chodníkov. Chceli by sme sa spýtať percentuálne ako treba rozlíšiť - koľko na budovu a koľko na úpravu parkoviska a chodníkov?
Odpoveď:
neexistuje percentuálne rozdelenie

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF