Oprávnenosť aktivít

04.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa aktivít projektu

Otázka č. 11:
Chceli by sme informovať ohľadom plánovaného nákupu žuvačiek (jednotlivo balených) aj s potlačou. Tieto žuvačky by sme chceli mať pripravené v stánku na tohtoročnom agrokomplexe ako drobnosti na rozdávanie.
Chceme sa ale opýtať na logo, ktoré máme na žuvačky umiestniť nakoľko obal žuvačky je postačujúci len na potlač jedného loga. 
Odpoveď:
Všeobecné zmluvné podmienky pre opatrenie 19 k Zmluve o NFP, čl.12 Publicita Projektov , bod 3: Prijímateľ je povinný pri všetkých informačných a komunikačných činnostiach oznamovať podporu projektu z EPFRV prostredníctvom zobrazenia: a) symbolu Únie, b) odkazu na podporu z EPFRV. 
V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie odseku 3 písm. b) tohto článku VZP nepoužije. Logo a slogan: Pri každej informačnej a propagačnej činnosti musí byť zobrazený symbol EÚ v súlade s grafickými normami spolu s vysvetlením úlohy EÚ prostredníctvom tohto znenia: „Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.“                                                                

Otázka č. 10:
Čo v prípade, že MAS nenaplní animačné aktivity navrhnuté v prílohe č. 4? Je možné, že počas realizácie stratégie CLLD vznikne potreba realizácie inej aktivity ako bola navrhnutá. Počas realizácie dochádza k mnohým zmenám (napríklad príručky, rôzne aktualizácie, zmeny zákonov a pod...) MAS nevie predvídať čo bude v roku 2025. Bude možná zmena činností/aktivít ak vyplynie v procese implementácie stratégie
Odpoveď:
V rámci podopatrenia 19.4 je MAS povinná pri každej ŽoP predložiť priebežnú monitorovaciu správu (Príloha č.24A), ktorá bude obsahovať informácie o spôsobe realizácie aktivít projektu, ktoré MAS uviedla v Prílohe č. 4 k príručke pre žiadateľa v rámci výzvy č. 57/PRV/2022 najmä so zreteľom na dosahovanie výstupov projektu. 
V prípade, ak z objektívnych dôvodov plánuje MAS, resp. pristúpila MAS k realizovanie iných výstupoch ako tých, ktoré uviedla v Prílohe č. 4 k príručke pre žiadateľa v rámci výzvy č. 57/PRV/2022, je povinná o tejto skutočnosti informovať PPA v rámci priebežnej monitorovacej správy, ktorú predkladá spolu so ŽOP. Zmeny je však potrebné riadne odôvodniť a plánované výstupy (aktivity) je možné meniť maximálne dvakrát ročne. S ohľadom a uvedené je potrebné harmonogram plánovaných aktivít plánovať racionálne, s ohľadom na možnosti územia a dostupných kapacít.

Otázka č. 9:
Odkedy sa nám budú započítavať vykonané animačné aktivity? Od podania ŽoNFP alebo od podpisu zmluvy alebo za celý rok 2023? Budú sa alikvotne skracovať v tomto roku?
Odpoveď:
Presné vysvetlenie nájdete v „Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, VERZIA 1.1“ v časti 10 - Výdavky spojené s riadením vykonávania stratégie CLLD

Otázka č. 8:
Aký termín začatia realizácie aktivít máme dať, keď budeme žiadať o spätné preplatenie od 07/2022 - v komunikácii s PPA prišlo, že za začiatok aktivít máme dávať mesiac, v ktorom podávame žiadosť. Bude potom možné spätne preplatiť aktivity od napr. 07/2022?
Odpoveď:
Začiatok realizácie aktivít uvádzate mesiac podania ŽoNFP. Preplatenie aktivít pred podaním ŽoNFP MAS realizujete formou prvej samostatnej ŽoP v zmysle príručky pre prijímateľa LEADER časť 6.7.6 Výdavky MAS spojené s riadením uskutočňovania stratégie CLLD.

Otázka č. 7:
V prezentácii je uvedené, že v type aktivity: prevádzkové výdavky MAS mimo BA kraja dávajú "0", ale ITMS2014+ to nepovoľuje - čo tam máme dať?
Odpoveď:
K položke prevádzkové výdavky MAS mimo BA kraja neuvádzate NIČ. Taktiež v Harmonograme neuvádzate NIČ.

Otázka č. 6:
Potrebujeme vedieť, či sú tieto výdavky (rozkladacie altánky, informačné tabule, aktualizácia webovej stránky oprávnené?
Odpoveď:
Podľa Príručky pre žiadateľa, verzia 1.1, str. 50 sú v časti Animačné výdavky v súvislosti s oživením stratégie CLLD uvedené: 
-Informačné a propagačné materiály, kam spadajú infotabule, 
-účasť na výstavách, na ktorých bude MAS propagovať a informovať širokú verejnosť (viď. poznámka pod čiarou 31). V prípade využitia stánku na výstavách, je oprávneným výdavkom. Je nutná bližšia špecifikácia z dôvodu spôsobilosti a kontrol ŽOP z pohľadu hospodárnosti vynaložených prostriedkov.
-PR články, ...výroba a nákup webových relácií.
Odporúčame bližšie naštudovanie Príručky pre žiadateľa, ktorú nájdete ako Prílohu
Aktualizácie č. 1 výzvy č. 57_PRV_2022 

Otázka č. 5:
MAS plánuje v rámci animačných výdavkov v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD kúpu 2ks profesionálnych Párty stanov a 20 ks pivných setov. (Aktivita: 1 deň otvorených dverí) 
Budú tieto výdavky oprávnené? Žiadateľ ide 40% paušálom.
Odpoveď:
Áno, s prihliadnutím na hospodárnosť.

Otázka č. 4:
Verejné obstarávanie sa bude realizovať pre poľnohospodárov v zmysle platného usmernenia a to papierovou formou ako doteraz? alebo cez IS JOSEPHINE?
- V prípade papierovej formy sa bude vo – dokumentácia nahrávať aj do systému ITMS2014+ ako doteraz?
- V prípade obstarávania cez IS JOSEPHINE je povinnosť dokumenty vo tiež nahrávať aj do ITMS201+? Pre obce /verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 pís. b) sa vo musí obstarávanie realizovať cez platný zákon VO formou elektronickej platformy 
- V prípade použitia elektronickej formy je povinnosť tiež povinnosť nahrávať dokumenty z vo aj do ITMS2014+
Odpoveď:
Žiadatelia, ktorí nevyužívajú zjednodušené vykazovanie výdavkov sú povinní postupovať v zmysle zákona 343/2015 Z. z. a usmernenia PPA č. 8/2017 v platnom znení.

Otázka č. 3:
MAS postupuje pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 V Usmernení PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov stavených prác a služieb financovaných z PRV 2014-2020 – aktualizácia č. 4 je uvedené v čl. 11 bod 7, že v prípade podopatrenia 19.2 a podopatrenia 19.4 , že rozsah dokumentácia sa predkladá cez ITMS2014+
Odpoveď:
Žiadatelia, ktorí využívajú zjednodušené vykazovanie výdavkov a sú O, sú povinní zabezpečiť hospodárnosť a tú vedieť preukázať pri kontrole. PPA postup O nekontroluje. Overuje iba hospodárnosť na základe doložených podkladov v zmysle výzvy v systéme ITMS2014+.

Otázka č. 2:
Žiadateľ musí postupovať pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktoré sú financované z verejných prostriedkov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZVO“) alebo podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 v platnom znení?
Odpoveď:
Žiadatelia, ktorí využívajú zjednodušené vykazovanie výdavkov a sú VO, sú povinní postupovať v zmysle zákona 343/2015 Z. z. PPA postup VO nekontroluje. Overuje iba hospodárnosť na základe doložených podkladov v zmysle výzvy v systéme ITMS2014+.

Otázka č. 1:
Animačné aktivity: Žiadateľ je povinný v rámci Animácii tvoriť minimálne 4 výstupy za kalendárny rok, ďalšou podmienkou je v rámci Animácii zo základnej alokácie tvoriť povinný počet animácii. Tieto 2 typy výstupov sa zrátavajú? Teda za rok 2023 musím urobiť napríklad 4 výstupy, za 2024 tiež 4 výstupy a za 2025 tiež 4 výstupy, to je dokopy 12 výstupov v rámci animácii a v rámci základnej alokácie mi zostalo XY eur, takže musím spraviť povinný počet animácii tiež 4. Toto sa zrátava, že celkovo musím urobiť 12+4 animačné aktivity? Alebo tie staré 4 aktivity môžem rátať, že sú medzi tými 12timi?
Odpoveď:
Prijímateľ je povinný zrealizovať predpísaný počet Animácií podľa výzvy 57/PVR/2022, ktoré sú podrobnejšie uvedené v „Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, VERZIA 1.1“, časť 10 - Výdavky spojené s riadením vykonávania stratégie CLLD.
Pre uplatnenie 40% paušálnej sadzby žiadateľ musí preukázať za kalendárny rok (kumulatívne) nasledovné „POVINNÉ VÝSTUPY“:
-vyhlásenie minimálne 2 výziev na predkladanie ŽoNFP za kalendárny rok
-vyhodnotenie minimálne 4 ŽoNFP za kalendárny rok v rámci vyhlásených výziev
-realizácia aktivít súvisiacich animáciami v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD, pričom musia byť minimálne 4 výstupy za kalendárny rok  (plnenie je povinné do predloženia poslednej záverečnej správy z výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci implementácie stratégie CLLD)
A ZÁROVEŇ
-musí zároveň zrealizovať aj počet „ANIMAČNÝCH AKTIVÍT ZÁKLADNEJ ALOKÁCIE“ podľa prílohy č.6 k výzve a to do 31.10. 2025

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ