VÝZVA č. 2012/PRV/22

14.12.2012

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie
1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“
časť: LESNÉ HOSPODÁRSTVO

14.12.2012

Príloha č. 4 k ŽoNFP

Tabuľková časť projektu

14.12.2012

Príloha č. 5 k ŽoNFP

Podvojné účtovníctvo

14.12.2012

Príloha č. 6 k ŽoNFP

Jednoduché účtovníctvo

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ