Podopatrenie 8.6

15-07-2019
ID: 000020 Obstaranie lesníckej technológie - Jozef VAJÁK
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia - lesného traktora

08-07-2019
ID: 000017 Obstaranie lesníckych technológií
lesný traktor, nadstavba, navijak a náves

13-06-2019
ID: 000013 Lesnícke investície v MSP - Ferdinand Červenec pre zlepšenie životaschopnosti lesov – LESNÝ KOLESOVÝ TRAKTOR
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks lesného kolesového traktora určeného na úväzkové približovanie dreva metódou zberného lana, na nahŕňanie kmeňov na hromady a ich začeľovanie radlicou.

24-05-2019
ID: 000010 Modernizácia podniku investíciou do lesníckych technológií
Podpora investícií do lesníckych technológií je obstaranie lesného kolesového traktora. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je
uvedené v Súťažných podkladoch, ktoré budú zverejnené na webovej stránke obstarávateľa.

25-04-2019
ID: 000002 - Podpora investícií do lesníckych technológií - Lumber s.r.o.
štiepkovač, samochodná vyvážacia súprava
Oprava formálnej chyby dňa 26.4.2019 v Prílohe č. 1k Metodickému pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA
Lehota na predkladanie ponúk v pracovných dňoch - 25 pracovných dní

24-04-2019
ID: 000001 - Obstaranie lesných technológií - EKOSEL s.r.o
Rýpadlo-nakladač, príves ,štiepkovač, kolesový traktor ,šmykom riadený nakladač
Oprava formálnej chyby 26.4.2019 v Prílohe č. 1k Metodickému pokynu k zverejňovaniu výziev Obstarávateľov v rámci PRV SR 2014-2020 na webovom sídle PPA
Lehota na predkladanie ponúk v pracovných dňoch - 25 pracovných dní