Výzva č. 2008/PRV/02

17-03-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

23-02-2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.3.

Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

01-02-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.3 č. 2008/PRV/02


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS