Výzva č. 2008/PRV/02

23.02.2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.3.

Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

01.02.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.3 č. 2008/PRV/02


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS


 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ