Výzva č. 2008/PRV/02

01-06-2012

Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

15-02-2012

Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

k verzii č. 2 upravenej na základe zmien PRV schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009.

17-03-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

19-12-2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

01-02-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 3.3 č. 2008/PRV/02


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS