VÝZVA č. 2012/PRV/26

14.12.2012

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 1.7 č.2012/PRV/26

14.12.2012

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 1.7

14.12.2012

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.7 „Využívanie poradenských služieb“

14.12.2012

Príloha č. 2 k ŽoNFP

14.12.2012

Príloha č. 3 k ŽoNFP

14.12.2012

Príloha č. 4 k ŽoNFP

Tabuľková časť projektu

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev