Podopatrenie 4.1

12.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 4.1

Otázka č. 17:
Dobrý deň, 
prosím Vás chcem sa spýtať môže poľnohospodár chce obstarať mobilnú sušiareň na sóju cez 4.1, javí sa to ako oprávnené ? Zahŕňa sa to do pozberovej úpravy? 

Z prílohy 6b: 
 Kategória A)
Oblasť zamerania č. 1 - Špecializovaná rastlinná výroba
-     investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špecializovanej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
-     investície do obstarania technického a technologického vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
-     investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činností.
-     investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;  
Odpoveď:
V zmysle uvedeného výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.

V prílohe 6B príručky pre prijímateľa :

Kategória A)
Oblasť zamerania č. 1 - Špecializovaná rastlinná výroba
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špecializovanej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
- investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činností.
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;  

Skutočnosť, či je projekt oprávnený alebo nie bude 100% zrejmé po podaní a po následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.
Podľa uvedeného sa to javí ako prvovýroba (dôležité je čo je výstupom z technologického procesu).

Otázka č. 16:
Dobrý deň, 
prosím Vás chcem sa spýtať môže poľnohospodár kúpiť auto pick-up ako napr. Toyota Hillux cez 4.1, ak na ňom bude voziť semeno na sejbu alebo naftu pre stroje atď. ?
Odpoveď:
V zmysle uvedeného výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.

V prílohe 6B príručky pre prijímateľa :
Oprávnené sú činnosti, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku:
- zvýšením produkcie alebo jej kvality v kritických odvetviach ŽV a ŠRV;
- zvýšením odbytu;
- znížením záťaže na ŽP vrátane technológii;
- zvýšením skladovacích kapacít a pozberovej úpravy;
- reštrukturalizáciou výroby podniku alebo diverzifikáciou výroby;
- zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou;
- zvýšením efektivity využívania vody.

Kategória A)
Oblasť zamerania č. 1 - Špecializovaná rastlinná výroba
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov špecializovanej rastlinnej výroby vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia špecializovanej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
- investície do objektov na využívanie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov a na vlastnú spotrebu v podniku vrátane súvisiacich investičných činností.
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;  

Skutočnosť, či je projekt oprávnený alebo nie bude 100% zrejmé po podaní a po následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.

Otázka č. 15:
Poprosíme otázku k živočíšnej výrobe –žiadateľ v 4.1 –mal by záujem o nasledovné stroje – traktor s digitálnym balíčkom, rozmetadlo priemyselných hnojív s variabilným dávkovaním a postrekovač –(predtým v ŠRV) či by boli oprávnené v 4.1 – živočíšna výroba

zdôvodnenie oprávnenosti investície

-       investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa :
Oblasť zamerania č. 2 - Živočíšna výroba
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
- investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.

Podľa nižšie uvedeného rozmetadlo a postrekovač nie sú oprávneným výdavkom. Skutočnosť, či je projekt oprávnený alebo nie bude 100% zrejmé po podaní a po následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.

Otázka č. 14:
Spoločnosť plánuje podať projekt v rámci výzvy MAS PRV. 4.1, oblasť ŽIVOČÍŠNA VÝROBA. Popri iných strojoch do živočíšnej výroby (kosa, lis, prepravník zvierat, kŕmny voz, obaľovačka) by potrebovala zakúpiť aj stroj:

Tanierový podmietač so záberom 3 m. Medzi strojmi oprávnenými do živočíšnej výroby sa v Katalógu dané zariadenie nenachádza. Nákup daného zariadenia je oprávnený v rámci rastlinnej výroby. Pri preferovanej šírke záberu stroja 3 m je v katalógu cena 19.422 € (printscreen danej položky v Katalógu v prílohe).
 
Zdôvodnenie:

Spoločnosť hospodári v oblasti s enormným výskytom diviačej zveri, ktorá rozrýva prakticky na všetkých obhospodarovaných kultúrnych dieloch – či už slúžia ako pasienky alebo ako plochy na prípravu krmovín pre zimné obdobie (seno, senáž) - plochy o rozlohe niekoľkých hektárov. Takto poničené plochy nie je možné opraviť smykovými bránami, ani lúčnymi bránami. Jediná funkčná obnova zničených plôch je možná spôsobom, keď sa každá plocha prediskuje takýmto strojom vo viacerých smeroch.

Bol by nákup tanierového podmietača považovaný v takomto prípade v oblasti živočíšna výroba za oprávnený?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa :
Oblasť zamerania č. 2 - Živočíšna výroba
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
- investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.

Podľa nižšie uvedeného tanierový podmietač nie je oprávnený výdavok. Skutočnosť, či je projekt oprávnený alebo nie bude 100% zrejmé po podaní a po následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.

Otázka č. 13:
Spoločnosť plánuje podať projekt v rámci výzvy MAS PRV. 4.1, oblasť ŽIVOČÍŠNA VÝROBA. Popri iných strojoch do živočíšnej výroby (kosa, lis, prepravník zvierat, kŕmny voz, obaľovačka) by potrebovala zakúpiť aj stroj:
 
Prútové brány so záberom 6 m. Pre lepšiu predstavu o aký stroj ide, pripájame aj špecifikáciu konkrétneho stroja, o aký by mali záujem. Medzi strojmi oprávnenými do živočíšnej výroby, ani rastlinnej výroby sa v Katalógu dané zariadenie nenachádza. 
 
Zdôvodnenie:

Spoločnosť plánuje dané zariadenie využívať nasledovne:
1. Pri TTP využívaných ako pasienky – rovnomerné rozptýlenie exkrementov dobytka po pasených plochách a zároveň prekyprenie pôdy, a vyčesanie starej trávy, čo naštartuje proces rastu novej trávy
2. Pri TTP využívaných na prípravu krmovín (sena a senáže) - prekyprenie pôdy a vyčesanie starej trávy, čo naštartuje proces rastu novej trávy
3. Pri trávach a krmovinách pestovaných na ornej pôde (ďatelinotrávne miešanky, lucerna) – prekyprenie pôdy, mechanické odstraňovanie burín a vyčesanie starej trávy, čo naštartuje proces rastu novej trávy

Bude nákup tohto stroja považovaný v takomto prípade za oprávnený?
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa :
Oblasť zamerania č. 2 - Živočíšna výroba
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.

Podľa nižšie uvedeného prútové brány nie sú oprávneným výdavkom. Skutočnosť, či je projekt oprávnený alebo nie bude 100% zrejmé po podaní a po následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.

Otázka č. 12:
Spoločnosť plánuje podať projekt v rámci výzvy MAS PRV. 4.1, oblasť ŽIVOČÍŠNA VÝROBA. Popri iných strojoch do živočíšnej výroby (kosa, lis, prepravník zvierat, kŕmny voz, obaľovačka) by potrebovala zakúpiť aj stroj:
Prútové brány so záberom 6 m. Pre lepšiu predstavu o aký stroj ide, pripájame aj špecifikáciu konkrétneho stroja, o aký by mali záujem. Medzi strojmi oprávnenými do živočíšnej výroby, ani rastlinnej výroby sa v Katalógu dané zariadenie nenachádza. 
Zdôvodnenie:
Spoločnosť plánuje dané zariadenie využívať nasledovne:
1. Pri TTP využívaných ako pasienky – rovnomerné rozptýlenie exkrementov dobytka po pasených plochách a zároveň prekyprenie pôdy, a vyčesanie starej trávy, čo naštartuje proces rastu novej trávy
2. Pri TTP využívaných na prípravu krmovín (sena a senáže) - prekyprenie pôdy a vyčesanie starej trávy, čo naštartuje proces rastu novej trávy
3. Pri trávach a krmovinách pestovaných na ornej pôde (ďatelinotrávne miešanky, lucerna) – prekyprenie pôdy, mechanické odstraňovanie burín a vyčesanie starej trávy, čo naštartuje proces rastu novej trávy

Bude nákup tohto stroja považovaný v takomto prípade za oprávnený?
Odpoveď:
V zmysle uvedeného výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu.
V prílohe 6B príručky pre prijímateľa:
Oblasť zamerania č. 2 - Živočíšna výroba
- investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov živočíšnej výroby vrátane prípravy staveniska;
- investície do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby vrátane strojov a náradia slúžiacich aj na zber objemových krmív, uskladnenie a manipuláciu s krmivami a stelivami;
- investície do zavádzania technológií na výrobu energie energetickou transformáciou biomasy vyprodukovanej primárne v rámci živočíšnej výroby s doplnkovou funkciou biomasy vyprodukovanej na ostatnej poľnohospodárskej pôde (nevyužitej ornej i TTP) a odpadových druhov biomasy z poľnohospodárstva, vlastnej výroby potravinárskych výrobkov.
 
Podľa nižšie uvedeného samostatné GPS nie je oprávnený výdavok. Skutočnosť, či je projekt oprávnený alebo nie bude 100% zrejmé po podaní a po následnom komplexnom vyhodnotení prideleným vyhodnocovateľom.

Otázka č. 12:
v prílohe 6b sa píše:
Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich s projektom a to najneskôr do 6 mesiacov od doby realizácie investície. Za počiatočný stav sa berie stav pred investíciou. Pracovné miesto sa vytvára ako:
pracovné miesto na celý úväzok t.j. minimálny hodinový pracovný týždeň v zmysle Zákonníka práce v platnom znení. Miesto sa musí vytvoriť najneskôr do 6 mesiacov od predloženia záverečnej žiadosti  o platbu.

Náš žiadateľ má otázku, ako si má vysvetliť stav pred investíciou. Myslí sa tým stav zamestnancov deň alebo mesiac pred úhradou predmetu ŽoNFP, alebo stav zamestnancov k 31.12. predchádzajúceho roka. Žiadateľ potrebuje mať vysvetlenú túto otázku, nakoľko mu 1 zamestnanec plánuje odísť do predčasného dôchodku. Tým by sa mu stav znížil a nedosiahol by prijatím nového zamestnanca navýšenie.
Prosím o podrobnejšie vysvetlenie. Ako PPA kontroluje stav pred investíciou. Čo je podkladom ku kontrole a k akému dátumu.
Napríklad ak žiadateľ uhradí faktúru za poľnohospdársky stroj 02/2024 a ŽoP zašle 03/2024. K akému dňu alebo mesiacu sa myslí stav zamestnancov pred investíciou.
Ďakujem za porozumenie.
Odpoveď:
V zmysle prílohy 6b Príručka pre žiadateľa sa píše :
Realizáciou projektu sa žiadateľ zaviaže zvýšiť počet pracovných miest súvisiacich s projektom a to najneskôr do 6 mesiacov od doby realizácie investície. Za počiatočný stav sa berie stav pred investíciou. Pracovné miesto sa vytvára ako: 
- pracovné miesto na celý úväzok t.j. minimálny hodinový pracovný týždeň v zmysle Zákonníka práce v platnom znení. Miesto sa musí vytvoriť najneskôr do 6 mesiacov od predloženia záverečnej žiadosti o platbu alebo,
- v prípade čiastočných úväzkov resp. sezónnych zamestnancov sa za čiastočný úväzok berie ½ týždenného pracovného času v zmysle Zákonníka práce v platnom znení. U sezónnych zamestnancov sa za minimálny úväzok berie úväzok na jeden kalendárny mesiac. Uvedené sa môže vzájomne kombinovať. Počet odpracovaných hodín kumulatívne za čiastočné úväzky musí dosiahnuť počet hodín týždenného pracovného času zamestnanca v zmysle Zákonníka práce v platnom znení .Pracovné miesto musí byť s udržateľnosťou minimálne 1 rok. 

Podkladom ku kontrole je pracovná zmluva preukazujúca vznik pracovného miesta v súvislosti s realizáciou projektu.

Otázka č. 11:
prosím Vás o usmernenie pri posudzovaní oprávnených výdavkov v rámci podopatrenia 4.1 v prípade, ak žiadateľ využije jednorázovú platbu - zjednodušené vykazovanie výdavkov podľa katalógu cien na stránke PPA. Kalkulačka nerozlišuje oprávnené výdavky podľa oprávnených aktivít, preto ak žiadateľ chce obstarať stroj nap. teleskopický manipulátor a zároveň pluh na spracovanie pôdy - orbu môže tak urobiť v rámci oprávnenej činnosti: živočíšna výroba (oblasť zamerania 2) ? Budú oba stroje oprávnené v rámci danej aktivity živočíšna výroba, ak v popise uvedie, že ide o spracovanie pôdy pre pestovanie krmovín pre dojnice? 
V predošlých výzvach (v roku 2020-2021) bol súčasťou aj zoznam oprávnených strojov a zariadení, podľa ktorého sa dalo orientovať, ktoré stroje a zariadenia sú oprávnené v rámci jednotlivých aktivít (ŠRV a ŽV) teraz v rámci kalkulačky katalógu cien na stránke PPA je možné obstaranie /plánovať obstaranie rôznych strojov, avšak nie je tam uvádzaná oprávnenosť v rámci aktivity.
Vopred ďakujem za usmernenie.
Odpoveď:
V rámci kalkulačky nie je uvedená oprávnenosť na jednotlivé aktivity, oprávnenosť na jednotlivé aktivity vyplýva z výzvy, predloženej ŽoNFP a popisu od žiadateľa na čo potrebuje konkrétnu investíciu.

Otázka č. 10:
chcela by som Vás poprosiť o informáciu, či v rámci podopatrenia 4.1 je oprávneným žiadateľom podnikateľ, ktorý má rastlinnú výrobu, napr. má ovocný sad, prípadne pestuje zeleninu a zároveň z vypestovaného ovocia alebo zeleniny vyrába produkty (napr. z jabĺk - džúsy, prípadne má pálenicu, z paradajok - pretlaky).
Keďže pestuje, tak by spadal pod 4.1, ale keď aj vyrába - spracovatelia patria pod podopatrenie 4.2.
Neviem si takéhoto žiadateľa zaradiť.
Odpoveď:
Pre podopatrenie 4.1 : 
Oprávneným žiadateľom je oprávnený žiadateľ v zmysle stratégie CLLD uvedený vo výzve na predkladanie ŽoNFP ako oprávnený žiadateľ MAS, ktorý musí spĺňať aj nasledovné podmienky (ak relevantné):
Oprávneným žiadateľom sú:
1. Fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe, ako napr.: poľnohospodári alebo skupina poľnohospodárov, mladý poľnohospodár, ktorý prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho vedúci na investície, ktoré spĺňajú normy Únie uplatňované na poľnohospodársku výrobu, ako aj bezpečnosť pri práci. Takáto podpora sa môže poskytovať maximálne 24 mesiacov odo dňa založenia podniku. V prípade kolektívnej investície minimálne 2 personálne a majetkovo neprepojených a partnerských podnikov partnerov musia oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa) uvedenú vyššie spĺňať všetci partneri kolektívnej investície.
t.z. ak spĺňa uvedené tak je oprávneným žiadateľom. (za dodržania ostatných podmienok konkrétnej výzvy) Je potrebné sa pozerať na to z pohľadu toho, do akého projektu ide.

Otázka č. 9:
Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
POVINNÉ KRITÉRIA - Oblasť 2: Živočíšna výroba, Forma a spôsob preukázania splnenia kritéria Zameranie projektu:
Forma a spôsob preukázania splnenia kritéria
• Výpis z CEHZ o počte zvierat za predchádzajúce dva roky pred dátumom podania ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ Dokument o počte zvierat z webového sídla: Centrálna evidencia hospodárskych zvierat k 31.12., roku predchádzajúcemu podaniu ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+
Žiadateľ v CEHZ do ktorého má vlastný prístup vie vygenerovať len aktuálny stav zvierat k dátumu poslednej zmeny v stavoch, nie je možné urobiť výpis o počte zvierat za predchádzajúce dva roky ani ku konkrétnemu dátumu. Stavy zvierat sa neustále menia (prírastky - úbytky) a nevieme ako v tomto smere informovať potencionálneho žiadateľa. Je možné dokladovať aktuálny výpis zvierat, alebo je nutné požiadať o takýto výpis PPA/CEHZ ?
Odpoveď:
V prílohe 6B je uvedené: 
"Referenčný termín pre preukázanie splnenia kritéria
•Výpis z CEHZ o počte zvierat k 31.12., roku predchádzajúcemu podaniu ŽoNFP a/alebo výpis z CEHZ o počte včelstiev - príloha na preukázanie splnenia kritéria musia byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí na základe prvej výzvy na doplnenie ŽoNFP zo strany príslušnej MAS.V prípade predloženia prílohy ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle prvej výzvy na doplnenie ŽoNFP zo strany príslušnej MAS je možné, aby prílohy boli vypracované (podpísané) aj po termíne predloženia ŽoNFP, najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP."
Podľa nášho názoru stačí výpis k 31.12. predchádzajúceho roku k podaniu ŽoNFP. PPA neposyktuje výpisy z CEHZ.
Výpis z CEHZ si nestiahnete, o výpis z CEHZ je nutné si požiadať. Výpis musí byť originál, tzn. potvrdený Plemenárskymi službami

Otázka č. 8:
V Katalógu cien (príloha 7 k výzve č.65/PRV/2022) sa uvádza na str.61: 
Žiadateľ si vyberá z nasledovných položiek:
Konštrukcia (voliteľné opcie)
•Oceľová a hliníková konštrukcia skleníka, spojovací materiál na spájanie prvkov, opláštenie (opláštenie z 4mm kaleného alebo bezpečnostného číreho skla s min. 89+% priepustnosťou svetla (podľa normy NEN2675, NEN 12150), alebo z difúzneho skla s 1 AR vrstvou, alebo z difúzneho skla s 2 AR vrstvami, alebo komôrkovým polykarbonátom hrúbky min. 10mm, alebo sendvičovým panelom s výplňou z PUR / PIR / minerálnej vlny, alebo kombináciou horeuvedených materiálov opláštenia. Nekalené tabuľové sklo na opláštenie strechy sa podľa noriem a predpisov nepripúšťa.), mechanizmy a pohony strešných vetracích okien skleníka materiál + montáž, výška pod žľabom min. 5,50m.
Otázka: Je výška pod žľabom min. 5,50m. (stanovená v tretej odrážke) povinná pri stavbe skleníka ak plánujeme uplatniť ceny podľa Katalógu cien ? Znamená to teda, že na akýkoľvek skleník s nižšou výškou pod žľabom ako 5,50m nie je možné uplatniť Katalóg cien a treba to riešiť osobitným verejným obstarávaním ? 
Odpoveď:
V prípade, že daná položka sa nenachádza v katalógu cien, je nutné ju riešiť samostatným VO

Otázka č. 7:
Chcem sa spýtať aké podmienky musí spĺňať žiadateľ opatrenie 4.1, ktorý chce kúpiť nový stroj na leasing a ako to funguje- môže stroj zakúpiť hneď po podaní ŽoNFP, kedy je potrebné mať stroj splatený?
Odpoveď:
V zmysle prílohy 6B Príručky pre prijímateľa pre podop. 4.1 - 2.2 oprávnenosť aktivít a výdavkov realizácie projektu. Výdavky sú oprávnené po podaní ŽoNFP a pri podaní ŽOP musí byť stroj vo vlastníctve prijímateľa.

Otázka č. 6:
Môže si podať firma projekty aj v rámci výzvy na podopatrenie 4.1 vyhlásenú MAS Podunajsko aj v rámci 4.1 v rámci výzvy 65/PRV/2022?
V každej výzve budú žiadať iné zariadenie.
Odpoveď:
Dobrý deň, podnikateľský subjekt si môže samozrejme podať rôzne ŽoNFP aj do veľkého PRV 65/PRV/2022 aj do vašej malej výzvy v rámci MAS. Posudzované sú individuálne.
Pozor ale na to, aby žiadosti neobsahovali identické prvky (traktor a podobne).

Otázka č. 5:
3.1.3 Kritériá pre výber projektov 4.1
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV
Projekty vyhodnocované v rámci FO 2B je podmienkou schválený podnikateľský plán v zmysle podopatrenia 6.1 (ak relevantné)
Forma a spôsob preukázania splnenia kritéria 
• Popis v projekte realizácie (Príloha 2B k príručke pre prijímateľa LEADER), kde zároveň žiadateľ uvedie odkaz na platnú zverejnenú zmluvu v CRZ . 
Otázka: nie je nám jasné toto kritérium.
Odpoveď:
V prípade ak je podmienkou mať projekt v rámci 6.1 tak žiadateľ uvedie v popise projektu odkaz (link) na CRZ kde je daná zmluva zverejnená. 

Otázka č. 4:
Oblasť 1: Špecializovaná rastlinná výroba:
Prosím objasniť "jednoznačný merateľný ukazovateľ/údaj" pri kritériu Príspevok k hlavným cieľom PRV (platí aj pri ostatných oblastiach a ostatných podopatreniach) 
Odpoveď:
Žiadateľ si musí určiť podľa cieľa projektu, aký merateľný ukazovateľ vie sledovať.     V uvedenom prípade napríklad objem nakúpených už namiešaných kŕmnych zmesí pred kúpou investície oproti stavu po kúpe, v prípade ak kŕmny voz využíva na miešanie krmiva napr. za rok, resp. pri náhrade nového spotreba pohonných hmôt prepočítaná na objem krmív, príp. počet vykrmovaných zvierat v stave pred a po investície za rok.

Otázka č. 3:
Oblasť 2: Živočíšna výroba:
Príspevok k hlavným cieľom PRV - kritérium je splnené, ak je v projekte uvedený jednoznačný merateľný údaj - aký je ten merateľný údaj - porovnávacia báza? napr. kúpa kŕmneho voza - akú porovnávaciu bázu treba uviesť a ako ju preukázať?
Odpoveď:
Žiadateľ kritérium spĺňa (odpoveď áno), ak v Projekte realizácie uvedie jednoznačný merateľný údaj, ktorým sa preukáže ako projekt prispieva k:
- zvýšeniu efektívnosti výroby, alebo
- zvýšeniu produkcie, alebo
- zvýšeniu kvality výrobkov resp. súvisí s pestovaním resp. výrobou nových produktov.
Pre definovaný merateľný údaj (ukazovateľ) stanoví porovnávaciu bázu, napr. skutočnosť za rok predchádzajúci podaniu ŽoNFP, t.j. cieľový stav, jednoznačný a merateľný opis stavu, ktorý chce žiadateľ projektom dosiahnúť.
PRÍKLAD: v akých ukazovateľoch projekt prispeje k zvýšeniu efektívnosti výroby alebo zvýšeniu produkcie, napr.: objem výroby, odbyt, nové skladovacie kapacity a kapacity pozberovej úpravy, efektivita využívania vody) a to preukazným a overiteľným spôsobom - porovnávacia bázu (skutočnosť za rok 2022 s vhodnými predpokladmi – napríklad pri spotrebe vody s referenciou na relevantnú priemernú ročnú teplotu, úhrnu zrážok a pestovanú plodinu) 

Otázka č. 2:
Je potrebné vykonať obstarávanie ak si žiadateľ vyberie techniku (podopatrenie 4.1) z katalógu a COV budú 150 000 € (75 tis. Vlastné zdroje a 75 tis. NFP). 
Pýtam sa preto, lebo bolo prezentované, že hranica 100 tis. COV sa bude vzťahovať, len na výdavky mimo katalógu, ale z formulácie vo výzve a v prílohe 6B to nie je jasné a aj názory medzi jednotlivými MAS sa na toto líšia
Odpoveď:
Nie je potrebné vykonať O, ak bude cena určená iba na základe katalógu a iba pri podopatrení 4.1.
Cena vygenerovaná z katalógu musí byť súčasťou ŽoNFP.

Otázka č. 1:
podopatrenie 4.1 - COV na projekt 200 000 EUR - 100 000 NFP a 100 000 vlastné zdroje žiadateľa - keď bude žiadateľ predkladať na MAS ŽoNFP s celkovými oprávnenými výdavkami na 200 000 EUR, a na všetky tovary použije katalóg cien na COV 200 000 EUR, tak žiadateľ nemusí vôbec predkladať a ani realizovať verejné obstarávanie, pretože postupoval a predložil katalóg cien PRV? https://katalog.apa.sk/ 
Odpoveď:
Nie je potrebné vykonať VO/O, ak bude cena určená iba na základe katalógu a iba pri podopatrení 4.1.
Cena vygenerovaná z katalógu musí byť súčasťou ŽoNFP.
POZOR, obce robia VO vždy, nepredkladajú na PPA.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ