Podopatrenie 4.1

12.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 4.1

Otázka č. 9:
Podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov
POVINNÉ KRITÉRIA - Oblasť 2: Živočíšna výroba, Forma a spôsob preukázania splnenia kritéria Zameranie projektu:
Forma a spôsob preukázania splnenia kritéria
• Výpis z CEHZ o počte zvierat za predchádzajúce dva roky pred dátumom podania ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+ Dokument o počte zvierat z webového sídla: Centrálna evidencia hospodárskych zvierat k 31.12., roku predchádzajúcemu podaniu ŽoNFP, sken listinného originálu vo formáte .pdf prostredníctvom ITMS2014+
Žiadateľ v CEHZ do ktorého má vlastný prístup vie vygenerovať len aktuálny stav zvierat k dátumu poslednej zmeny v stavoch, nie je možné urobiť výpis o počte zvierat za predchádzajúce dva roky ani ku konkrétnemu dátumu. Stavy zvierat sa neustále menia (prírastky - úbytky) a nevieme ako v tomto smere informovať potencionálneho žiadateľa. Je možné dokladovať aktuálny výpis zvierat, alebo je nutné požiadať o takýto výpis PPA/CEHZ ?
Odpoveď:
V prílohe 6B je uvedené: 
"Referenčný termín pre preukázanie splnenia kritéria
•Výpis z CEHZ o počte zvierat k 31.12., roku predchádzajúcemu podaniu ŽoNFP a/alebo výpis z CEHZ o počte včelstiev - príloha na preukázanie splnenia kritéria musia byť predložená riadne spolu so ŽoNFP, resp. najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí na základe prvej výzvy na doplnenie ŽoNFP zo strany príslušnej MAS.V prípade predloženia prílohy ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP v zmysle prvej výzvy na doplnenie ŽoNFP zo strany príslušnej MAS je možné, aby prílohy boli vypracované (podpísané) aj po termíne predloženia ŽoNFP, najneskôr ku dňu doplnenia chýbajúcich náležitostí ŽoNFP."
Podľa nášho názoru stačí výpis k 31.12. predchádzajúceho roku k podaniu ŽoNFP. PPA neposyktuje výpisy z CEHZ.
Výpis z CEHZ si nestiahnete, o výpis z CEHZ je nutné si požiadať. Výpis musí byť originál, tzn. potvrdený Plemenárskymi službami

Otázka č. 8:
V Katalógu cien (príloha 7 k výzve č.65/PRV/2022) sa uvádza na str.61: 
Žiadateľ si vyberá z nasledovných položiek:
Konštrukcia (voliteľné opcie)
•Oceľová a hliníková konštrukcia skleníka, spojovací materiál na spájanie prvkov, opláštenie (opláštenie z 4mm kaleného alebo bezpečnostného číreho skla s min. 89+% priepustnosťou svetla (podľa normy NEN2675, NEN 12150), alebo z difúzneho skla s 1 AR vrstvou, alebo z difúzneho skla s 2 AR vrstvami, alebo komôrkovým polykarbonátom hrúbky min. 10mm, alebo sendvičovým panelom s výplňou z PUR / PIR / minerálnej vlny, alebo kombináciou horeuvedených materiálov opláštenia. Nekalené tabuľové sklo na opláštenie strechy sa podľa noriem a predpisov nepripúšťa.), mechanizmy a pohony strešných vetracích okien skleníka materiál + montáž, výška pod žľabom min. 5,50m.
Otázka: Je výška pod žľabom min. 5,50m. (stanovená v tretej odrážke) povinná pri stavbe skleníka ak plánujeme uplatniť ceny podľa Katalógu cien ? Znamená to teda, že na akýkoľvek skleník s nižšou výškou pod žľabom ako 5,50m nie je možné uplatniť Katalóg cien a treba to riešiť osobitným verejným obstarávaním ? 
Odpoveď:
V prípade, že daná položka sa nenachádza v katalógu cien, je nutné ju riešiť samostatným VO

Otázka č. 7:
Chcem sa spýtať aké podmienky musí spĺňať žiadateľ opatrenie 4.1, ktorý chce kúpiť nový stroj na leasing a ako to funguje- môže stroj zakúpiť hneď po podaní ŽoNFP, kedy je potrebné mať stroj splatený?
Odpoveď:
V zmysle prílohy 6B Príručky pre prijímateľa pre podop. 4.1 - 2.2 oprávnenosť aktivít a výdavkov realizácie projektu. Výdavky sú oprávnené po podaní ŽoNFP a pri podaní ŽOP musí byť stroj vo vlastníctve prijímateľa.

Otázka č. 6:
Môže si podať firma projekty aj v rámci výzvy na podopatrenie 4.1 vyhlásenú MAS Podunajsko aj v rámci 4.1 v rámci výzvy 65/PRV/2022?
V každej výzve budú žiadať iné zariadenie.
Odpoveď:
Dobrý deň, podnikateľský subjekt si môže samozrejme podať rôzne ŽoNFP aj do veľkého PRV 65/PRV/2022 aj do vašej malej výzvy v rámci MAS. Posudzované sú individuálne.
Pozor ale na to, aby žiadosti neobsahovali identické prvky (traktor a podobne).

Otázka č. 5:
3.1.3 Kritériá pre výber projektov 4.1
VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV
Projekty vyhodnocované v rámci FO 2B je podmienkou schválený podnikateľský plán v zmysle podopatrenia 6.1 (ak relevantné)
Forma a spôsob preukázania splnenia kritéria 
• Popis v projekte realizácie (Príloha 2B k príručke pre prijímateľa LEADER), kde zároveň žiadateľ uvedie odkaz na platnú zverejnenú zmluvu v CRZ . 
Otázka: nie je nám jasné toto kritérium.
Odpoveď:
V prípade ak je podmienkou mať projekt v rámci 6.1 tak žiadateľ uvedie v popise projektu odkaz (link) na CRZ kde je daná zmluva zverejnená. 

Otázka č. 4:
Oblasť 1: Špecializovaná rastlinná výroba:
Prosím objasniť "jednoznačný merateľný ukazovateľ/údaj" pri kritériu Príspevok k hlavným cieľom PRV (platí aj pri ostatných oblastiach a ostatných podopatreniach) 
Odpoveď:
Žiadateľ si musí určiť podľa cieľa projektu, aký merateľný ukazovateľ vie sledovať.     V uvedenom prípade napríklad objem nakúpených už namiešaných kŕmnych zmesí pred kúpou investície oproti stavu po kúpe, v prípade ak kŕmny voz využíva na miešanie krmiva napr. za rok, resp. pri náhrade nového spotreba pohonných hmôt prepočítaná na objem krmív, príp. počet vykrmovaných zvierat v stave pred a po investície za rok.

Otázka č. 3:
Oblasť 2: Živočíšna výroba:
Príspevok k hlavným cieľom PRV - kritérium je splnené, ak je v projekte uvedený jednoznačný merateľný údaj - aký je ten merateľný údaj - porovnávacia báza? napr. kúpa kŕmneho voza - akú porovnávaciu bázu treba uviesť a ako ju preukázať?
Odpoveď:
Žiadateľ kritérium spĺňa (odpoveď áno), ak v Projekte realizácie uvedie jednoznačný merateľný údaj, ktorým sa preukáže ako projekt prispieva k:
- zvýšeniu efektívnosti výroby, alebo
- zvýšeniu produkcie, alebo
- zvýšeniu kvality výrobkov resp. súvisí s pestovaním resp. výrobou nových produktov.
Pre definovaný merateľný údaj (ukazovateľ) stanoví porovnávaciu bázu, napr. skutočnosť za rok predchádzajúci podaniu ŽoNFP, t.j. cieľový stav, jednoznačný a merateľný opis stavu, ktorý chce žiadateľ projektom dosiahnúť.
PRÍKLAD: v akých ukazovateľoch projekt prispeje k zvýšeniu efektívnosti výroby alebo zvýšeniu produkcie, napr.: objem výroby, odbyt, nové skladovacie kapacity a kapacity pozberovej úpravy, efektivita využívania vody) a to preukazným a overiteľným spôsobom - porovnávacia bázu (skutočnosť za rok 2022 s vhodnými predpokladmi – napríklad pri spotrebe vody s referenciou na relevantnú priemernú ročnú teplotu, úhrnu zrážok a pestovanú plodinu) 

Otázka č. 2:
Je potrebné vykonať obstarávanie ak si žiadateľ vyberie techniku (podopatrenie 4.1) z katalógu a COV budú 150 000 € (75 tis. Vlastné zdroje a 75 tis. NFP). 
Pýtam sa preto, lebo bolo prezentované, že hranica 100 tis. COV sa bude vzťahovať, len na výdavky mimo katalógu, ale z formulácie vo výzve a v prílohe 6B to nie je jasné a aj názory medzi jednotlivými MAS sa na toto líšia
Odpoveď:
Nie je potrebné vykonať O, ak bude cena určená iba na základe katalógu a iba pri podopatrení 4.1.
Cena vygenerovaná z katalógu musí byť súčasťou ŽoNFP.

Otázka č. 1:
podopatrenie 4.1 - COV na projekt 200 000 EUR - 100 000 NFP a 100 000 vlastné zdroje žiadateľa - keď bude žiadateľ predkladať na MAS ŽoNFP s celkovými oprávnenými výdavkami na 200 000 EUR, a na všetky tovary použije katalóg cien na COV 200 000 EUR, tak žiadateľ nemusí vôbec predkladať a ani realizovať verejné obstarávanie, pretože postupoval a predložil katalóg cien PRV? https://katalog.apa.sk/ 
Odpoveď:
Nie je potrebné vykonať VO/O, ak bude cena určená iba na základe katalógu a iba pri podopatrení 4.1.
Cena vygenerovaná z katalógu musí byť súčasťou ŽoNFP.
POZOR, obce robia VO vždy, nepredkladajú na PPA.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF