Výzva č. 2008/PRV/07

17-03-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

02-07-2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007–2013 č. 2008/PRV/07

01-07-2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A

01-07-2008

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

Opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť B

01-07-2008

Dodatok č. 1 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS