16/PRV/2015

17.12.2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - tabuľková časť

17.12.2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP

VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

17.12.2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

17.12.2015

Príloha č. 3c k Formuláru ŽoNFP

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka

17.12.2015

Príloha č. 3d k Formuláru ŽoNFP

PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka

17.12.2015

Príloha č. 3e k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ