Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01, Aktivita 1

28-05-2018

Oznam o plánovanom zrušení výzvy OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01

PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 15.06.2018 zruší z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s označením: OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01. Pre bližšie informácie o plánovanom vyhlásení aktualizovanej výzvy odporúčame sledovať webové sídlo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ( http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=47&sID=43&navID2=1226 ).

28-03-2018

Aktualizácia č. 3 výzvy OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01, Aktivita 1

31-01-2018

Aktualizácia č. 2 výzvy č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01, Aktivita 1

28-09-2017

Aktualizácia č. 1 výzvy č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01, Aktivita 1

31-05-2017

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01, Aktivita 1