Podopatrenie 7.5

18.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 7.5

Otázka č. 5:
Otázka k opatreniu 7.5 - turisticky zaujímavý objekt Obec chce realizovať rôzne turistiky zaujímavé objekty ako sú rôzne lavičky so srdiečkom na fotenie,, prípadne rôzne drevené sochy? Sú v rámci tohto opatrenia akceptované uvedené turisticky zaujímavé objekty?
Je akceptovaná príloha aj iná ako projektová dokumentácia? Je akceptovaný napríklad nákres s presnou špecifikáciou, rozmermi, použitými materiálmi?
Odpoveď:
Podľa uvedeného áno, projektová dokumentácia - ak nie je potrebná v zmysle stavebného povolenia resp. ohlásenia, tak postačuje aj nákres.
výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa.Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu. Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj nasledovné podmienky (ak relevantné):
- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod.

Otázka č. 4:
Otázka k opatreniu 7.5. Je v rámci opatrenia oprávnený výdavok:
- návrh, grafika, tlač rôznych informačných brožúr, máp zameraných pre turizmus, cykloturizmus? (príklad brožúrky a mapky posielam v prílohe).
- oprava, rekonštrukcia, náter drobnej náboženskej architektúry? sú to rôzne sochy v obci (ako napríklad socha Panenky Márie, Ornamentálny kovový kríž na kamennom podstavci z roku 1663, a pod?)
- oprava, výstavba, rekonštrukcia rôznych artézkych studní ako turisticky zaujímavé miesto?
- rôzne uvítacie, smerové tabule v obci
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu. Oprávnené aktivity projektu (činnosti), ktoré žiadateľ musí spĺňať sú oprávnené aktivity projektu (činnosti) v zmysle stratégie CLLD uvedené vo výzve na predkladanie ŽoNFP ako oprávnené aktivity/činnosti MAS.Žiadateľ musí zároveň spĺňať aj nasledovné podmienky (ak relevantné):
- investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.
- investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod.
- budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, ich napojenie na náučné chodníky, budovanie doplnkovej infraštruktúry (odpočinkové miesta, prístrešky, stojany na bicykle a pod.), výstavba vyhliadkových veží, budovanie, údržba a obnova cykloturistického značenia na existujúcich cykloturistických trasách a pod. 
Podľa uvedeného mapy nie. 
Artézke studne skôr v 7.2, (podľa plánovaného využitia). 

Otázka č. 3:
Podopatrenie 7.5: Zveľadenie kultúrnej inštitúcie v obci - areál kaštieľa - išlo by o rekonštrukciu a výstavbu zdemolovaného oporného múru v areáli kaštieľa. Pán starosta má vypracovanú už projektovú dokumentáciu na 600 000 € (celý areál), avšak v prípade, že oporný múr je OV - je možné k ŽoNFP predložiť vypracovanú projektovú dokumentáciu, s tým, že bude realizovať cez našu výzvu len oporný múr
Odpoveď:
Výdavok musí byť vynaložený v súlade s pravidlami PRV na oprávnené aktivity/činnosti schválené v stratégii CLLD, žiadateľ musí spĺňať podmienky pre podopatrenie uvedené v prílohe 6B k Príručke pre prijímateľa. Výdavok musí byť v súlade s obsahovou stránkou projektu. 
Ak spĺňa podmienky tak teoreticky v zmysle uvedeného ide o oprávnený výdavok. Investície, ktoré súvisia s vytvorením, udržiavaním, obnovou a skvalitňovaním turisticky zaujímavých objektov, bodov a miest vrátane príslušnej infraštruktúry – miestne kultúrne, historické, prírodné a iné objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.,

Otázka č. 2:
Rada by som sa ešte opýtala, ako bude MAS kontrolovať kritérium - Sociálny aspekt pri verejno obstarávaní pri zjednodušenom vykazovaní výdavkov. Žiadateľ je obec, ktorá má povinnosť realizovať VO. 
Žiadateľ predkladá:
•Formulár ŽoNFP - ČV žiadateľa (kde vyslovene sociálny aspekt pri VO nie je ani spomenutý)
•Popis projektu realizácie, kde žiadateľ - obec popíše ako bude aplikovať Sociálny aspekt pri VO, no ak MAS nemá predloženú dokumentáciu ku VO, nevie to odkontrolovať. Aj keď PPA nebude kontrolovať VO pri ZVV, iné autority majú možnosť kontrolovať aj uplatnenie sociálneho aspektu pri VO?
Odpoveď:
V zmysle zákona o VO. Vzhľadom na skutočnosť, že povinnosť vyplýva zo zákona, tak inštitúcie, ktoré kontrolujú dodržiavanie uvedeného zákona, môže overovať aj uvedené plnenie.
Pri zjednodušenom vykazovaní výdavkov PPA VO/O nekontroluje.
Pri aplikácii ZVV Formulár ŽoNFP( tabuľka 15- ČV žiadateľa) a popis v projekte realizácie (príloha 2B k Príručke pre prijímateľa LEADER)

Otázka č. 1:
Zasielam vám návrh na smerovníky, ktoré by sme chceli rozmiestniť u nás v meste. 
Našim zámerom je vybudovať a osadiť okrem smerovníkov aj elektornickú informačnú tabuľu. chceli by sme tak lepšie označiť turisticky zaujímavé miesta pre návštevníkov
Odpoveď:
V rámci podopatrenia 7.5, 3.1.2 špecifické podmienky príspevku, p.č. 2.1 Podmienka poskytnutia príspevku si môže žiadateľ požiadať o:
investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie drobných obslužných zariadení pre turistov, informačné body, smerové tabule, KIOSKy a pod. Upozorňujeme, že v rámci daného podopatrenia 7.5 je nutné smernovníky cieliť na turistické lokality.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001