Výzva č. OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01, Aktivita 1

01.03.2021

Oznam o zrušení výzvy OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 01.03.2021 zrušila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01. Sprostredkovateľský orgán pristúpil k zrušeniu výzvy číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01 v súlade s ustanovením § 57 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom požiadavka na zrušenie výzvy vyplynula z uzavretia Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 188/2016-630/MPRV SR v znení dodatku č. 1.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ