Výzva č. 2010/PRV/16

23-03-2010

Tabuľka okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti v SR za december 2009

23-03-2010

Podnikateľský plán pre opatrenie 3.1 (bioplynové stanice)

23-03-2010

Výzva pre opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) č. 2010/PRV/16

11-03-2010

Tabuľková časť pre opatrenie 3.1

10-03-2010

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 3.1 (bioplynové stanice)

10-03-2010

Dodatok č. 1, verzia 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV 2007 - 2013 pre opatrenie 3.1

01-12-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

upravená na základe zmien schválených Európskou komisiou dňa 27. októbra 2009