20/PRV/2016 - zrušená výzva

20-10-2016

Výzva

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O SCHVÁLENIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A UDELENIE
ŠTATÚTOV MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN

Číslo výzvy: 20/PRV/2016

20-10-2016

Príloha č. 5.1 k výzve

formulár - ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU A UDELENIE ŠTATÚTU MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY

20-10-2016

Príloha č. 5.2 k výzve

Predbežná informácia pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok/o príspevok v zmysle čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov

20-10-2016

Príloha č. 5.3 k výzve

20-10-2016

Príloha č. 5.4 k výzve

Merateľné ukazovatele

20-10-2016

Príloha č. 1 k formuláru ŽoSS MAS

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU