Výzva č. 2008/PRV/01

01.02.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka slovenskej republiky 2007 – 2013 pre opatrenie 2.1 č. 2008/PRV/01

01.02.2008

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013


Jednoduché účtovníctvo PDF XLS
Podvojné účtovníctvo PDF XLS
Tabuľková časť PDF XLS


 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ