Výzva č. PRV/2013/33

03.12.2013

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie: 3.3 Vzdelávanie a informovanie.
aktualizovaná

03.12.2013

Príručka pre žiadateľa

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.3 „Vzdelávanie a informovanie“
aktualizovaná

25.09.2013

Príloha č. 2 k ŽoNFP

25.09.2013

Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie: 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

25.09.2013

Príručka pre žiadateľa

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 3. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 3.3 „Vzdelávanie a informovanie“

25.09.2013

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ