Podopatrenie 4.3 - Lesné cesty

30-09-2015

Výzva na podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

aktualizácia č. 2

20-07-2015

Výzva na podopatrenie 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva - Investície týkajúce sa infraštruktúry a prístupu k lesnej pôde

aktualizácia č. 1

20-07-2015

Formulár ŽoNFP 4.3.

aktualizácia č. 1

21-05-2015

Príloha 4ch - na zákazky podľa § 4 ods 3 do 1000 eur

21-05-2015

Príloha 4h - na zákazky podľa § 9 ods 9 pod 5000 eur

21-05-2015

Príloha 4g - na zákazky podľa § 9 ods 9 nad 5000 eur

21-05-2015

Príloha č. 4f - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - jednoobálkový systém

21-05-2015

Príloha č. 4e - podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska - dvojobálkový systém

21-05-2015

Príloha č. 4d - priame rokovacie konanie - nadlimitná zákazka

21-05-2015

Príloha č. 4c - rokovacie konanie so zverejnením - nadlimitná zákazka