Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01, Aktivita 1

28.05.2018

Oznam o plánovanom zrušení výzvy OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01

PPA ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 oznamuje, že dňa 15.06.2018 zruší z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia príspevku podstatným spôsobom, v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s označením: OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2017-01. Pre bližšie informácie o plánovanom vyhlásení aktualizovanej výzvy odporúčame sledovať webové sídlo Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (http://www.mpsr.sk/sk//index.php?navID=47&sID=43&navID2=1226).

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ