Výzva č. 2009/PRV/10

11-06-2010

Registračný formulár pre opatrenie 3.4.2

10-03-2010

Dodatok č. 2 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

17-03-2009

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

verzia č.1
(aktualizované 17. 8. 2009)

27-01-2009

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí
(aktualizované)

14-01-2009

Tabuľky

02-01-2009

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratnýfinančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 č. 2009/PRV/10