Výzva č. 2014/PRV/35

09.06.2014

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ - aktualizácia č. 1“

14.05.2014

Príloha č. 5 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

aktualizovaná 12.6.2014

08.04.2014

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre 6. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ - aktualizácia

21.03.2014

Príloha č. 6 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Splnomocnenie žiadateľa

21.03.2014

Príloha č. 4 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

21.03.2014

Príloha č. 3 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

21.03.2014

Príloha č. 2 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

21.03.2014

Príloha č. 1 k ŽoNFP na opatrenie 1.1. Modernizácia fariem

Projekt realizácie k opatreniu 1. 1 Modernizácia fariem

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ