2008/OPRH/01

02.06.2008

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

z Operačného programu rybné hospodárstvo Slovenskej republiky 2007–2013 pre opatrenia 2.1 Investície do akvakultúry a 2.2 Investície do spracovania a uvádzania na trh