2011/OPRH/03

17.10.2011
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007–2013

17.10.2011
Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 6.0

17.10.2011
Príloha 1 - Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

17.10.2011
Príloha 2 - Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov

17.10.2011
Príloha č.3 Jednoduché účtovníctvo

17.10.2011
Príloha č.3 Podvojné účtovníctvo

17.10.2011
Príloha 3a - Prehľad tabuľkovej časti projektu, jednoduchého a podvojného účtovníctva

17.10.2011
Príloha 3b - Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu

17.10.2011
Príloha 4 - Prehľad formulárov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

17.10.2011
Príloha 4 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ