2011/OPRH/03

17-10-2011
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu rybné hospodárstvo SR 2007–2013

17-10-2011
Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 6.0

17-10-2011
Príloha 1 - Zoznam produktov Prílohy 1 Zmluvy o založení ES

17-10-2011
Príloha 2 - Definícia mikropodnikov, malých a stredných podnikov

17-10-2011
Príloha č.3 Jednoduché účtovníctvo

17-10-2011
Príloha č.3 Podvojné účtovníctvo

17-10-2011
Príloha 3a - Prehľad tabuľkovej časti projektu, jednoduchého a podvojného účtovníctva

17-10-2011
Príloha 3b - Pokyny na vypracovanie tabuľkovej časti projektu

17-10-2011
Príloha 4 - Prehľad formulárov žiadostí o nenávratný finančný príspevok

17-10-2011
Príloha 4 - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.1.