Podopatrenie 6.1

12.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 6.1

Otázka č. 3:
Aké druhy kvetov/okrasných rastlín je možné pestovať v rámci komodity „kvety a okrasné rastliny“, v rámci Prílohy 30B (výpočet ŠV pre podop. 6.1)
Odpoveď:
Akékoľvek kvety/okrasné rastliny, ktoré nie sú osobitne uvedené. Neexistuje taxatívny zoznam.
Otázka č. 2:
MAS XY malo už tento rok vyhlásenú výzvu na podopatrenie 6.1. Avšak niektorí žiadatelia sa nestihli prihlásiť do výzvy – vzhľadom na okolnosti...
Otazka je, keď si chystaju podnikatelsky plan na nasledujucu vyzvu (pravdepodobne az v roku 2024), ci mozu pocitat s takymi podmienkami vyzvy, konkrétne hodnoty ocenenia komodít, ako sú teraz? Ide o to, či sa môže žiadateľ spoliehať na súčasnú tabuľku -výpočet štandardného výstupu a podľa nej nastaviť, ako dosiahne min. štandardný výstup 10 000 EUR?
Odpoveď:
podmienky výzvy by mali byť rovnaké, či budú koeficienty zhodné nevieme zaručiť, každopádne prípadná zmena by mala byť minimálna.

Otázka č. 1:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 6.1
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Podnikateľský plán - je niekde predpísaná forma? Je určené, na akú časovú dobu má byť podnikateľský plán určený (že napr. aktivity plánu musia trvať aspoň pol roka atď).
Odpoveď:
Podnikateľský plán (projekt realizácie)- príloha č. 2B je súčasťou príloh Príručky pre prijímateľa - verzia 1.5 .                                         
Mladý poľnohospodár je predstaviteľom poľnohospodárskeho podniku s výrobným potenciálom, meraným štandardným výstupom, od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane). Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity, ktorú daný podnik obhospodaruje. Preukazuje sa na IČO žiadateľa evidovaného v IACS a CEHZ. Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP. Uvedené sa týka aj výpočtu štandardného výstupu, ktorý sa bude preukazovať pred vyplatením poslednej splátky podpory. 
Hodnota štandardného výstupu podniku v požadovanom intervale žiadateľ preukáže nasledovne:
a) v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA , ktorú podal po vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS na toto podopatrenie, 
b) v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii ku dňu podania ŽoNFP.                                                   
Musí byť splnená podmienka: mladý poľnohospodár sa do 18 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy musí stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle ustanovení o priamych platbách – uvedená podmienka sa považuje za splnenú, ak žiadateľ spĺňa podmienky oprávnenosti žiadateľa týkajúce sa štandardného výstupu a zahájí realizáciu podnikateľského plánu najneskôr do 9 mesiacov od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Paušálna platba je vo forme 2 splátok : prvá splátka podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a druhá (posledná) po predložení správnej realizácii podnikateľského plánu a to najneskôr do 30.6.2025.

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001