Podopatrenie 6.1

12.07.2023

Často kladené otázky týkajúce sa podopatrenia 6.1

Otázka č. 4:
poprosila by som o vyjadrenie k oprávnenosti potenciálneho žiadateľa v 6.1.:

Spĺňa všetky náležitosti výzvy ( Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ (poľnohospodársky podnik je podnik, ktorý má v doklade o oprávnení podnikať uvedenú poľnohospodársku činnosť (živočíšna výroba a/alebo rastlinná výroba) - činnosti uvedené v sekcii A NACE. Za poľnohospodársky podnik sa pre potreby tohto podopatrenia nepovažuje podnik, ktorý má v oprávnení podnikať uvedené len poskytovanie služieb v poľnohospodárstve, t.j. musí ísť o podnik, ktorý vlastní alebo má prenajatú pôdu, ktorú obrába a/alebo ktorý chová hospodárske zvieratá).  

Informácie o uchádzača:
- nemá viac ako 40 rokov
- druhý krát zakladá podnik kvôli výzve - ale prvý krát poľnohospodársky podnik - kde plánuje registrovať zvieratá cez CEHZ alebo žiadať jednotnú platbu na plochu - rastlinná výroba
- prvý založený podnik (sro) mal na stavebné práce - aj podľa UZ + SK NACE - nevykonával žiadnu poľnohospodársku činnosť.
- ako fyzická osoba mal registrovanú farmu, choval ošípané na vlastnú spotrebu od roku 2020 do roku 2022)

avšak, otázka: Záujemca splna podmienky mladého hospodára?

- Podľa mňa áno, nakoľko prvý krát zakladá poľnohospodársky podnik - doteraz ako podnikateľ - nepodával žiadosť o jednotnú platbu na plochu (dotácia), a ani nemal registrované žiadne zvieratá v CEHZ.

- Jedine mal registrovanú farmu na vlastné meno - ako fyzická osoba - nepodnikateľ - kde choval ošípané na vlastnú spotrebu - nie na podnikateľské účely.

Poprosila by som informácie ohľadom žiadateľa či má právo uchádzať o projektovú podporu cez výzvu 6.1?
Odpoveď:
Treba postupovať v zmysle prílohy 6B Príručky pre prijímateľa LEADER, špecifické podmienky poskytnutia príspevku, časť oprávnenosť žiadateľa – mladý poľnohospodár tak ako citujete.

Otázka č. 3:
Aké druhy kvetov/okrasných rastlín je možné pestovať v rámci komodity „kvety a okrasné rastliny“, v rámci Prílohy 30B (výpočet ŠV pre podop. 6.1)
Odpoveď:
Akékoľvek kvety/okrasné rastliny, ktoré nie sú osobitne uvedené. Neexistuje taxatívny zoznam.
Otázka č. 2:
MAS XY malo už tento rok vyhlásenú výzvu na podopatrenie 6.1. Avšak niektorí žiadatelia sa nestihli prihlásiť do výzvy – vzhľadom na okolnosti...
Otazka je, keď si chystaju podnikatelsky plan na nasledujucu vyzvu (pravdepodobne az v roku 2024), ci mozu pocitat s takymi podmienkami vyzvy, konkrétne hodnoty ocenenia komodít, ako sú teraz? Ide o to, či sa môže žiadateľ spoliehať na súčasnú tabuľku -výpočet štandardného výstupu a podľa nej nastaviť, ako dosiahne min. štandardný výstup 10 000 EUR?
Odpoveď:
podmienky výzvy by mali byť rovnaké, či budú koeficienty zhodné nevieme zaručiť, každopádne prípadná zmena by mala byť minimálna.

Otázka č. 1:
3.1.2 Špecifické podmienky poskytnutia príspevku 6.1
2. OPRÁVNENOSŤ AKTIVÍT A VÝDAVKOV REALIZÁCIE PROJEKTU 
Podnikateľský plán - je niekde predpísaná forma? Je určené, na akú časovú dobu má byť podnikateľský plán určený (že napr. aktivity plánu musia trvať aspoň pol roka atď).
Odpoveď:
Podnikateľský plán (projekt realizácie)- príloha č. 2B je súčasťou príloh Príručky pre prijímateľa - verzia 1.5 .                                         
Mladý poľnohospodár je predstaviteľom poľnohospodárskeho podniku s výrobným potenciálom, meraným štandardným výstupom, od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane). Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity, ktorú daný podnik obhospodaruje. Preukazuje sa na IČO žiadateľa evidovaného v IACS a CEHZ. Preukazuje sa pri podaní ŽoNFP. Uvedené sa týka aj výpočtu štandardného výstupu, ktorý sa bude preukazovať pred vyplatením poslednej splátky podpory. 
Hodnota štandardného výstupu podniku v požadovanom intervale žiadateľ preukáže nasledovne:
a) v prípade rastlinnej výroby žiadosťou o priamu podporu na PPA , ktorú podal po vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP zo strany MAS na toto podopatrenie, 
b) v prípade živočíšnej výroby registráciou všetkých zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej evidencii ku dňu podania ŽoNFP.                                                   
Musí byť splnená podmienka: mladý poľnohospodár sa do 18 mesiacov od dátumu účinnosti zmluvy musí stať aktívnym poľnohospodárom v zmysle ustanovení o priamych platbách – uvedená podmienka sa považuje za splnenú, ak žiadateľ spĺňa podmienky oprávnenosti žiadateľa týkajúce sa štandardného výstupu a zahájí realizáciu podnikateľského plánu najneskôr do 9 mesiacov od dátumu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Paušálna platba je vo forme 2 splátok : prvá splátka podpory sa vypláca po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP a druhá (posledná) po predložení správnej realizácii podnikateľského plánu a to najneskôr do 30.6.2025.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ