06.08.2018

Upozornenie PPA k povinnosti prijímateľa v zmluve s dodávateľom uvádzať klauzulu o strpení kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami zo strany štátnych orgánov resp. nimi poverených osôb

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) si dovoľuje upozorniť prijímateľov nenávratného finančného príspevku (ďalej len  „NFP“) na povinnosť mať v uzatvorenej zmluve alebo rámcovej dohode s dodávateľom zakomponovanú klauzulu o strpení kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

 

Táto povinnosť vyplýva všetkým prijímateľom zo zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi prijímateľom a PPA.  Táto povinnosť sa rovnako vzťahuje na prijímateľov, ktorí vykonávali verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. ako aj na prijímateľov, ktorí vykonávali obstarávanie v zmysle Usmernenia PPA č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, Usmernenia PPA č. 7/2016 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020.

Prijímatelia, ktorí túto klauzulu v uzatvorenej zmluve alebo rámcovej dohode s dodávateľom nemajú, sú povinní uvedené zabezpečiť čo najskôr pred podaním prvej žiadosti o platbu, ak ešte nebola podaná. V ostatných prípadoch najneskôr pred podaním najbližšej žiadosti o platbu.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev