01.04.2014

Oznámenie č. 24 zo dňa 01.04.2014 (Výzva č. 2012/OPRH/01 – Zmena formálnych náležitostí výzvy)

Pôdohospodárska platobná agentúra na základe požiadavky MPRV SR z listu č. 9905/2014 zo dňa 31.03.2014 oznamuje príjemcom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, že v súlade s §13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov sa menia formálne náležitosti výzvy č. 2012/OPRH/01, konkrétne aktualizácia odkazu v texte výzvy na Metodickú príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, verzia 10.0 v úvodných ustanoveniach a v časti č. 13 Prílohy nasledujúco:

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“), ako sprostredkovateľský orgán pod  riadiacim orgánom pre Operačný program Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 (ďalej len „OPRH“), vyhlasuje v súlade §13 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a  platnou Metodickou príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, verzia 10.0 (ďalej len „príručka“) výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OPRH (ďalej len „ŽoNFP”) pre:

13. Prílohy

  • Formulár ŽoNFP
  • Návrh rozhodnutia o poskytnutí NFP
  • Metodická príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013, verzia 10.0

Aktualizácia výzvy č. 2012/OPRH/01 sa realizuje v súlade s § 13 ods. 6 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.