Výzvy

19.12.2011

Príloha č. 18

Vzor výzvy na predkladanie žiadosti o NFP v rámci ISRÚ, SZ
Vzor výzvy na predkladanie žiadosti o NFP v rámci ISRÚ, BSZ

20.02.2012

Oznámenie

o zmene výziev vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou OZ Mikroregión RADOŠINKA na predkladanie Žo NFP č. 11/PRV/MAS 09 a č. 12/PRV/MAS 09 Pôdohospodárska platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu číslo 5539/2012, zo dňa 17.02.2012 v súlade s ustanovením § 36 odsek 6 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov mení výzvy č. 11/PRV/MAS 09 v časti kritériá spôsobilosti pre opatrenie 3.1.1 Odborné vzdelávanie a informovanie - časť A a v časti prílohy k výzve č. 11/PRV/MAS 09 pre opatrenie 3.1.1 Odborné vzdelávanie a informovanie -časť A a výzvu č. 12/PRV/MAS 09 v časti kritériá spôsobilosti pre opatrenie 3.2.1 Odborné vzdelávanie a informovanie - časť B a v časti prílohy k výzve č. 12/PRV/MAS 09 pre opatrenie 3.2.1 Odborné vzdelávanie a informovanie - časť B nasledovne:

20.02.2012

Oznámenie

o zrušení výzvy vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou MAS Kopaničiarsky región, o. z. na predkladanie ŽoNFP č. 11/PRV/MAS/27 Pôdohospodárska platobná agentúra po súhlase riadiaceho orgánu číslo 5245/2012, zo dňa 16.02.2012 v súlade s ustanovením § 36 odsek 6 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov ruší výzvu č. 11/PRV/MAS/27. Dôvodom pre zrušenie výzvy je, že trvanie výzvy v termíne od 17.10.2011 do 29.02.2012 prekračuje maximálnu dĺžku trvania výzvy, stanovenú v Usmernení pre administráciu osi 4 Leader (max 4 mesiace).

27.02.2012

Oznámenie o zmene výzvy

vyhlásenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zastúpenou Miestnou akčnou skupinou Partnerstva Krtíšskeho Poiplia na predkladanie ŽoNFP č. 06/PRV/MAS/48

01.03.2012

Oznámenie o zrušení výziev vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

zastúpenou Miestnou akčnou skupinou ŠAFRÁN na predkladanie ŽoNFP č. 13/2011/PRV/MAS46 a č.14/2011/PRV/MAS46.

02.03.2012

Oznámenie o zrušení výziev vyhlásených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou

zastúpenou Miestnou akčnou skupinou Vršatec na predkladanie ŽoNFP č. 10/PRV/MAS47 a č.11/PRV/MAS47.

06.03.2012

Príloha č. 19 Cenník vybraných oprávnených výdavkov

06.03.2012

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.1.

06.03.2012

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.a

06.03.2012

Žiadosť o NFP pre opatrenie 3.2.b