VÝZVA č. 2012/PRV/20

02.03.2012

INFORMÁCIA PRE ŽIADATEĽOV

o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2007 – 2013 v súvislosti s výzvou č. 2012/PRV/20 na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“ a výzvou č. 2012/PRV/21 na opatrenie 1.2 „Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva“

15.02.2012

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 4. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“

15.02.2012

Dodatok č. 1. k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

pre 4. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na opatrenie 1.1 „Modernizácia fariem“

01.02.2012

Príloha č.1 - Tabuľková časť projektu

01.02.2012

Príloha č.2 - Podvojné účtovníctvo

01.02.2012

Príloha č.3 - Jednoduché účtovníctvo

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ