Podopatrenie 8.4

25-09-2015

Príloha č. 3.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 8.4

aktualizácia č. 2

20-07-2015

Výzva na podopatrenie 8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

aktualizácia č. 1

20-07-2015

Príloha č. 3.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 8.4.

aktualizácia č. 1

21-05-2015

Výzva na podopatrenie 8.4. – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami

21-05-2015

Príloha č. 3.1 k Výzve - Formulár ŽoNFP 8.4.

21-05-2015

Príloha č. 3.2 k Výzve - Príručka pre žiadateľa

21-05-2015

Príloha č. 3.3 k Výzve - schéma ŠP 8.4

21-05-2015

Príloha č. 3.4 k Výzve - Predb.informácia

21-05-2015

Príloha č. 1 k Formuláru ŽoNFP - projekt realizácie 8.4.

21-05-2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu