Podopatrenie 4.2

29-07-2016

Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu MPRV SR č. 1249/2016 k výberovému kritériu podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie / uvádzanie na trh a / alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov PRV SR 2014-2020

29-07-2016

Metodický pokyn MPRV SR č. 1249/2016 k výberovému kritériu podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a /alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov PRV SR 2014-2020

24-07-2015

Schéma štátnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh poľnohospodárskych výrobkov

(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

24-07-2015

Schéma minimálnej pomoci na podporu investícii na spracovanie/ uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov v Bratislavskom kraji

(podopatrenie 4.2 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020)

29-06-2015

Výzva - opatrenie 4.2.

29-06-2015

Príloha č. 1a k Formuláru ŽoNFP projekt realizácie oblasť A

29-06-2015

Príloha č. 1b k Formuláru ŽoNFP projekt realizácie oblasť B

29-06-2015

Priloha 2 k Formuláru ŽoNFP čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu

29-06-2015

Príloha 3 k Formuláru ŽoNFP tabuľková časť

29-06-2015

Príloha č. 3.1.1 k výzve - Formulár ŽoNFP oblasť 1A