Podopatrenie 7.2

27.10.2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR

27.10.2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém

27.10.2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém

27.10.2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP

PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4b k Formuláru ŽoNFP

UŽŠIA SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 4a k Formuláru ŽoNFP

VEREJNÁ SÚŤAŽ – nadlimitná zákazka

27.10.2015

Príloha č. 3b k Formuláru ŽoNFP

tabuľková časť 7.2 b

27.10.2015

Príloha č. 3a k Formuláru ŽoNFP

tabuľková časť 7.2 a

27.10.2015

Príloha č. 2 k Formuláru ŽoNFP

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA KU KONFLIKTU ZÁUJMU