Podopatrenie 7.4

27-10-2015

Príloha č. 4c k Formuláru ŽoNFP

ROKOVACIE KONANIE SO ZVEREJNENÍM – nadlimitná zákazka

27-10-2015

Príloha č. 4d k Formuláru ŽoNFP

PRIAME ROKOVACIE KONANIE – nadlimitná zákazka

27-10-2015

Príloha č. 4e k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – dvojobálkový systém

27-10-2015

Príloha č. 4f k Formuláru ŽoNFP

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA bez využitia elektronického trhoviska – jednoobálkový systém

27-10-2015

Príloha č. 4g k Formuláru ŽoNFP

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je rovná, alebo vyššia ako 5 000 EUR

27-10-2015

Príloha č. 4h k Formuláru ŽoNFP

Zákazky ktorých predpokladaná hodnota bez DPH je nižšia ako 5 000 EUR

27-10-2015

Príloha č. 3.3. k výzve - Predbežná informácia

27-10-2015

Príloha č. 3.4. k výzve - Priemerná miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2014

27-10-2015

Príloha č. 3.5. k výzve - Metodický pokyn k sociálnenu VO pre prv sr 2014 - 2020

27-10-2015

Príloha č. 3.6 k výzve - Zoznam obcí v Atlase