22.06.2020

Zoznam schválených ŽoNFP z OPRH 2014-2020 vo formáte XML 2003 k 22.6.2020

Oznamujeme, že na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde v rámci výziev OPRH 2014-2020 zverejňuje aktualizovaný zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok.