28.01.2019

Aktualizácia č. 1 výzvy č. 37/PRV/2018

Opatrenie  1 –  Prenos znalostí a informačné akcie
Podopatrenie 1.2 – Podpora na demonštračné činnosti a informačné akcie
Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 11.12.2018 do: otvorená výzva