15.04.2020

Aktualizácia č. 1 Výzvy č. 45/PRV/2020

.Oznam pre príjemcov podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, o aktualizácii Výzvy č. 45/PRV/2020 pre opatrenie 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov, podopatrenie 8.4 – Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami. Výzva aktualizovaná 15.04.2020 – Aktualizáciu č. 1 nájdete tu Podávanie a prijímanie ŽoNFP od 25.02.2020 do: otvorená výzva – bez zmeny

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ